بررسی تأثیر توسعه برند مشارکتی، آشنای با برند، مالکیت نام تجاری، مسئولیت برند، خودسازی برند بر رفتار مشتری با بررسی نقش تعدیلگری تمایز و فردگرایی- جمع گرایی(مورد مطالعه: مشتریان ایران خودرو در سطح شهر کرج)

نوع مقاله : استخراج از پایان نامه کارشناسی ارشد

نویسنده

دانشجوی کارشناسی ارشد، مدیریت بازرگانی، پیام نور،تهران، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر توسعه برند مشارکتی، آشنای با برند، مالکیت نام تجاری، مسئولیت برند، خودسازی برند بر رفتار مشتری با بررسی نقش تعدیل­گری تمایز و فردگرایی- جمع­گرایی انجام شد. جهت محاسبه حجم نمونه موردنیاز برای پژوهش با استفاده از فرمول کوکران برای جامعه نا محدود 384نفر خواهد بود. که 400 پرسشنامه در نمونه اماری توزیع شد و 384 تا نمونه سالم برگشت داده شد مابقی به دلیل کامل نبودن پاسخ ها از تحلیل حذف شدند. نمونه گیری به شیوه تصادفی از نوع نمونه گیری چند مرحله ای بود ابزار سنجش پرسشنامه بود. روایی از طریق روایی همگرا و واگرا سنجیده شد و پایایی از طریق الفای کرونباخ و ضریب پایایی ترکیبی به دست آمد. داده ها با نرم­افزار PLS تجزیه و تحلیل شدند. نتایج نشان داد: توسعه برند مشارکتی بر مالکیت برند شرکت ایران خودرو تأثیر معناداری دارد. آشنایی با برند بر مالکیت برند شرکت ایران خودرو تأثیر معناداری دارد.مسئولیت برند بر رابطه مالکیت برند بر رفتار مشتری شرکت ایران خودرو تأثیر مثبت معنادار میانجی دارد. خودسازی بر رابطه مالکیت برند بر رفتار مشتری شرکت ایران خودرو تأثیر مثبت  معنادار میانجی دارد. ارزش­های فرهنگی در تأثیرگذاری خودسازی بر رفتارهای مشتری شرکت ایران خودرو نقش تعدیل­گر دارد.. مالکیت برند بر مسئولیت برند شرکت ایران خودرو تأثیر معناداری دارد. مالکیت برند بر خودسازی شرکت ایران خودرو تأثیر معناداری دارد. مسئولیت برند بر رفتارهای مشتری شرکت ایران خودرو تأثیر معناداری دارد. خودسازی بر رفتارهای مشتری شرکت ایران خودرو تأثیر معناداری دارد. ارزش­های فرهنگی در تأثیرگذاری مسئولیت برند بر رفتارهای مشتری شرکت ایران خودرو نقش تعدیلگر ندارد. این فرضیه تأیید نشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the effect of participatory brand development, brand familiarity, brand ownership, brand responsibility, brand self-improvement on customer behavior by examining the moderating role of differentiation and individualism-collectivism (Case study: Iran Khodro customers in Karaj)

نویسنده [English]

  • parham bazazan
Master student, Business Management, Payame Noor, Tehran, Iran
چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the effect of participatory brand development, brand familiarity, brand ownership, brand responsibility, brand self-improvement on customer behavior by examining the moderating role of differentiation and individualism-collectivism. To calculate the sample size required for research using the Cochran's formula for an unlimited community will be 384 people. 400 questionnaires were distributed in the statistical sample and 384 were returned to the healthy sample. The rest were removed from the analysis due to incomplete answers. Random sampling was a multi-stage sampling that was a questionnaire. Validity was measured through convergent and divergent validity and reliability was obtained through Cronbach's alpha and combined reliability coefficient. Data were analyzed using PLS software. The results showed: the development of a participatory brand has a significant effect on the brand ownership of Iran Khodro Company. Familiarity with the brand has a significant effect on brand ownership of Iran Khodro Company. Brand responsibility on the brand ownership relationship has a significant positive effect on customer behavior of Iran Khodro Company. Self-improvement on the brand ownership relationship has a significant positive mediating effect on customer behavior of Iran Khodro Company. Cultural values ​​play a moderating role in influencing self-improvement on Iran Khodro's customer behaviors. Brand ownership has a significant effect on Iran Khodro's brand responsibility. Brand ownership has a significant effect on Iran Khodro Company's self-improvement. Brand responsibility has a significant effect on customer behavior of Iran Khodro Company. Self-improvement has a significant effect on customer behaviors of Iran Khodro Company. Cultural values ​​do not play a moderating role in influencing brand responsibility on Iran Khodro's customer behaviors. This hypothesis was not confirmed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Collaborative brand development
  • brand familiarity
  • brand ownership
  • brand responsibility
  • brand self-improvement on customer behavior
  • differentiation and individualism-collectivism