مطالعه تأثیر پیشینه تعاملات برند بر ابعاد ارزش برند مبتنی بر مصرف کننده از طریق ابعاد تعامل برند (مورد مطالعه: مشتریان دیجی کالا در اینستاگرام)

نوع مقاله : استخراج از پایان نامه کارشناسی ارشد

نویسنده

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، اقتصاد و حسابداری، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

این پژوهش با هدف مطالعه تأثیر پیشینه تعاملات برند بر ابعاد ارزش برند مبتنی بر مصرف کننده از طریق ابعاد تعامل برند (مورد مطالعه: مشتریان دیجی کالا در اینستاگرام) است. برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامه‌ای شامل 34 پرسش با طیف لیکرت پنج درجه استفاده گردید. ابتدا پرسشنامه از دیدگاه خبرگان امر از نظر روایی محتوا تایید شد. سپس روایی سازه با استفاده از تکنیک تحلیل عاملی تاییدی نیز انجام شد. مقدار AVE تمامی متغیرها نیز بالای 5/0 بوده و روایی همگرا تایید شد. برای سنجش پایایی نیز ضریب آلفای کرونباخ و پایایی مرکب محاسبه گردید. ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه محاسبه گردید و مقدار CR تمامی متغیرها نیز بالای 7/0 بدست آمده است. بنابراین پایایی پرسشنامه مطلوب ارزیابی گردیده است. جامعه آماری این تحقیق پژوهش کلیه مشتریان پوشاک از طریق اینستاگرام می‌باشند و پرسشنامه به صورت تصادفی در اختیار 385 نفر از مشتریان دیجی کالا در اینستاگرام قرار گرفت. برای آزمون فرضیه‌های پژوهش از تکنیک حداقل مربعات جزئی و نرم‌افزار Smart Pls استفاده شده است. در این مطالعه تمام فرضیات به تایید رسیدند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Study of the effect of brand interaction background on the dimensions of consumer-based brand value through the dimensions of brand interaction (Case study: Digi Kala customers on Instagram)

نویسنده [English]

  • Seyedeh fatemeh sadeghi
Master of Business Administration, Faculty of Management, Economics and Accounting, Payame Noor University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The aim of this study was to study the effect of brand interaction history on the dimensions of consumer-based brand value through the dimensions of brand interaction (Case study: Digi Kala customers on Instagram). A questionnaire consisting of 34 questions with a five-point Likert scale was used to collect data. First, the questionnaire was approved from the perspective of experts in terms of content validity. Then, the validity of the structure was performed using confirmatory factor analysis technique. The value of AVE for all variables was above 0.5 and convergent validity was confirmed. Cronbach's alpha and composite reliability were calculated for reliability. Cronbach's alpha coefficient of the questionnaire was calculated and the CR value of all variables was above 0.7. Therefore, the reliability of the questionnaire has been evaluated as desirable. The statistical population of this research is all clothing customers through Instagram, and the questionnaire was randomly provided to 385 customers of Digikala on Instagram. To test the research hypotheses, the technique of partial least squares and Smart Pls software have been used. In this study, all hypotheses were confirmed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • background of brand interactions
  • dimensions of brand value
  • dimensions of brand interaction