دوره و شماره: دوره 1، شماره 5، آذر و دی 1399، صفحه 1-200 

استخراج از پایان نامه کارشناسی ارشد

عملکرد و شبکه سازی مدیریتی نسبی: نقش تعدیل کننده زمینه محیطی

صفحه 1-21

فرزاد طاهری