نقش و توانایی مدیران در اجتناب مالیاتی و سود آوری شرکت ها

نوع مقاله : استخراج از پایان نامه کارشناسی ارشد

نویسنده

دانشجوی کارشناسی ارشد کسب و کار(گرایش مالی) ،دانشگاه پیام نور،تهران، ایران

چکیده

پرداخت مالیات منجر به کاهش سود و وجوه نقد باقیمانده برای ذینفعان شرکت ازجمله سهامداران میشود، از اینرو به طور طبیعی این انگیزه وجود دارد تا شرکت، سهامداران و سایر عوامل اداره کننده آن، اقداماتی را جهت اجتناب مالیاتی و در نتیجه کاهش پرداخت مالیات انجام دهند. اجتناب مالیاتی، نوعی استفاده از خلأهای قانونی در قوانین مالیاتی به منظورکاهش مالیات است که میتواند از طریق انتقال درآمد به یک منطقۀ با مالیات کم و یا قیمت گذاری انتقالی انجام شود. در اغلب پژوهش هایی که تاکنون با هدف تبیین عوامل مؤثر بر اجتناب مالیاتی صورت گرفته، تأکید هر ویژگیهای خاص شرکتها بوده است؛ این در حالی است که پژوهش های اخیر، توانایی و نقش اعضای هیات مدیره و مدیران را به عنوان یکی از مهمترین عوامل تعیین کنندۀ اجتناب مالیاتی بررسی میکند. نتایج پژوهش های پیشین نشان میدهد یکی از عوامل تعیین کنندۀ اجتناب مالیاتی، مفهوم توانایی مدیریت است. هدف پژوهش حاضر، بررسی مروری تاثیر توانایی مدیریت بر اجتناب مالیاتی است. جامعه آماری این پزوهش ها را شرکت های پدیرفته شده در بورس اوراق بهادار تشکیل میدهد.نتایج نشان دهنده این است شرکت هایی که عملکرد بهتری دارند مدیران با سطح توانایی بالا کمتر درگیر فعالیت های اجتناب مالیاتی می شوند.به طور کلی، نتایج پژوهش نشان می دهد علاوه بر ویژگی های شرکت، توانایی مدیریتی بر رفتار اجتناب مالیاتی شرکت موثر است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Role And Ability Of Managers In Tax Avoidance And Corporate Profitability

نویسنده [English]

  • Mohammadhadi Tamaddoninezhad
MBA Student, Payame Noor University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Paying taxes leads to a reduction in profits and cash remaining for the company's stakeholders, including shareholders, so there is a natural incentive for the company, shareholders and other governing agents to take steps to avoid taxes and thus reduce tax payments. . Tax evasion is the use of legal loopholes in tax law to reduce taxes, which can be done by transferring revenue to a low-tax area or transfer pricing. In most researches that have been done so far with the aim of explaining the factors affecting tax avoidance, the emphasis has been on each specific feature of companies; Recent research, however, examines the ability and role of board members and managers as one of the most important determinants of tax avoidance. The results of previous research show that one of the determinants of tax avoidance is the concept of management ability. The purpose of this study is to review the impact of management ability on tax avoidance. The statistical population of these studies consists of companies listed on the stock exchange. The results show that companies with better performance, managers with a high level of ability are less involved in tax avoidance activities. In general, the research results show In addition to the characteristics of the company, managerial ability is effective on the tax evasion behavior of the company

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ability to manage
  • tax avoidance
  • effective tax rates
  • corporate profitability
  • corporate value