عملکرد و شبکه سازی مدیریتی نسبی: نقش تعدیل کننده زمینه محیطی

نوع مقاله : استخراج از پایان نامه کارشناسی ارشد

نویسنده

دانشجوی کارشناسی ارشد ، مدیریت کسب و کار ، دانشگاه پیام نور، تهران،ایران

چکیده

این مقاله بررسی می کند که چگونه دیدگاه پویای شبکه سازی مدیریتی به دانش تجمعی در مورد مطالعه شبکه سازی های مدیریتی در بخش دولتی کمک می کند. مطالعه حاضر به درک ما از تأثیرات نسبی روابط شبکه سازی گذشته و فعلی بر عملکرد برنامه های جاری از طریق (1) کاوش در اثرات غیرخطی سطوح نسبی شبکه سازی بر عملکرد و (2) بررسی چگونگی اثرات متقابل شبکه سازی نسبی  با شرایط سازمانی که با جنبه های مختلف محیط های نهادی و شغلی مشخص می شود، کمک می کند. این تحقیق با بهره گیری از یک مجموعه داده پانل از مدارس مناطق محلی ایالات متحده از سال 1999 تا 2015 ، نشان می دهد که با افزایش سطح نسبی شبکه سازی مدیریتی ، عملکرد سازمانی با سرعت بیشتری بهبود می یابد و هنگامی که سازمان نیازهای نهادی خود را برآورده می کند و محیط پیچیده ، متعالی و آشفته است، سازمان از مزایای استفاده از شبکه سازی های نسبی به طور موثرتری استفاده می کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Relative Management Performance And Networking: The Moderating Role Of The Environmental Context

نویسنده [English]

  • farzad taheri
Master student, business management, Payame Noor University, Tehran, Iran
چکیده [English]

This paper examines how a dynamic management networking perspective contributes to the cumulative knowledge about the study of management networking in the public sector. The present study seeks to understand the relative effects of past and present networking relationships on the performance of current applications by (1) exploring the nonlinear effects of relative networking levels on performance and (2) examining how relative networking interacts with organizational conditions. Different aspects of institutional and professional environments are identified, helps. Using a panel data set from local schools in the United States from 1999 to 2015, this study shows that as the relative level of managerial networking increases, organizational performance improves more rapidly when the organization meets its institutional needs. Satisfies and complex environment, transcendent and chaotic, the organization uses the benefits of relative networking more effectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Managerial networking
  • collective knowledge
  • performance
  • complex environment