مشاهیر ادبی ، ارتباط گردشگران با مقصد و تعامل با برند: بر اساس دیدگاه بازاریابی اثرات تأیید افراد مشهور

نوع مقاله : استخراج از پایان نامه کارشناسی ارشد

نویسنده

دانشجوی کارشناسی ارشد،مدیریت اجرایی، دانشگاه پیام نور، کرج. ایران

چکیده

علیرغم نقش فزاینده تأثیرات افراد مشهور در شکل گیری واکنش های مطلوب گردشگران به برند های مقصد ، اطلاعات کمی در مورد ساختار یا عملکرد ساختار در تنظیمات مقصد یا زمینه های گردشگری طاقدار وجود دارد. در پاسخ ، این مطالعه چهار عنصر را برای تأثیرگذاری افراد مشهور فرض کرده و چگونگی تأثیر آنها بر ارتباط سلف-برندینگ و مشارکت با برند ، که پیش از تعامل با برند و وفاداری به مقصد است را مورد بررسی قرار داده است. موضوعات این مطالعه گردشگران بالقوه ای بودند که با افراد مشهور ادبی چین (جین یونگ) و مقصد مرتبط (معبد شائولین) آشنا بودند. نرم افزار های SPSS 25 و AMOS 22 برای تجزیه و تحلیل 405 داده معتبر به دست آمده از طریق یک نظرسنجی آنلاین از 7 تا 21 اکتبر 2020 استفاده شد. نتایج تجزیه و تحلیل مدل معادلات ساختاری نشان داد که همه مقیاس های اندازه گیری معتبر و قابل اعتماد هستند. علاوه بر این ، هر چهار عنصر تأثیرات افراد مشهور (یعنی اعتماد ، تخصص ، همخوانی برند ، و آشنایی) پیش بینی کننده موفقیت ارتباط خود برند و مشارکت برند بودند. همچنین ، ارتباط سلف-برندینگ و مشارکت برند به طور قابل توجهی در تعامل با برند کمک کرد و واریانس قابل توجهی را در وفاداری به مقصد توضیح داد. یافته ها ماهیت زمینه ای جلوه های افراد مشهور و نحوه واکنش گردشگران به برند های مقصد را نشان می دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Literary celebrities, tourists 'relationship with the destination and brand interaction: Based on the marketing perspective, the effects of celebrities' approval

نویسنده [English]

  • shahla amini
Master student, MBA, Payame Noor University, Karaj. iran
چکیده [English]

Despite the growing role of celebrities in shaping tourists' favorable reactions to destination brands, there is little information about the structure or function of the structure in destination settings or arched tourism areas. In response, this study hypothesizes four elements for influencing celebrities and examines how they affect the relationship between self-branding and brand partnerships, which precede brand interaction and loyalty to the destination. The subjects of this study were potential tourists who were familiar with Chinese literary figures (Jin Yong) and related destinations (Shaolin Temple). SPSS 25 and AMOS 22 software were used to analyze 405 valid data obtained through an online survey from October 7 to 21, 2020. The results of structural equation model analysis showed that all measurement scales are valid and reliable. In addition, all four elements of celebrity influences (ie trust, expertise, brand consistency, and familiarity) predicted the success of the brand relationship itself and brand engagement. Also, the self-branding relationship and brand participation significantly contributed to brand interaction and explained the significant variance in destination loyalty. The findings show the background nature of the effects of celebrities and how tourists react to destination brands.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Effects of celebrities
  • Literary celebrities
  • Self
  • brand relationship
  • Brand participation
  • Interaction with the brand
  • Destination brand