نویسنده = عباس قاسم زاده
درآمدی بر اهمیت فرآورده‌ها و مشتقات محصولی میوه انار برای مدیریت مسائل انسانی

دوره 2، شماره 2، خرداد و تیر 1400، صفحه 99-109

عباس قاسم زاده؛ حسین حسین تقدیسی همتایان دخت؛ محمدرضا بابا نتاج کبوتردانی،؛ شهرام فرخی پور


بررسی جامع و مروری میوه انار سیاه و ابعاد گوناگون آن باماهیت بازرگانی و درمانی

دوره 1، شماره 5، آذر و دی 1399، صفحه 119-129

عباس قاسم زاده؛ امین باغبانی؛ مجید مداح فر؛ محمد عسگری