بررسی بازار رقابتی محصول و معیارهای گوناگون کیفیت سود (مورد مطالعه : شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)

نوع مقاله : استخراج از پایان نامه کارشناسی ارشد

نویسنده

دانشجو کارشناسی ارشد، مدیریت کسب و کار، دانشگاه پیام نور، واحد تهران غرب، تهران، ایران

چکیده

چکیده

هدف این پژوهش بررسی بازار رقابتی محصول و معیارهای گوناگون کیفیت سود مبتنی بر شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. دوره زمانی پژوهش، 1381-1391 بوده و 230 شرکت به عنوان نمونه انتخاب شده است. به دلیل ماهیت متغیرهای پژوهش، دوره زمانی نهایی پژوهش منوط به سال‌های 1387 الی 1391 گردید. برای تجزیه و تحلیل دادههای پژوهش در حالت تلفیقی(ترکیبی)، از مدل‌های رگرسیونی چند متغیره در نرم‌افزار اقتصادسنجی EViews 6 استفاده شده است. در این پژوهش، معیارهای مختلف کیفیت سود مبتنی بر اصول فعالیت بازار شامل مربوط بودن ارزش، زمانبندی سود و ضریب واکنش سود، متغیر وابسته و رقابت بازار محصول، متغیر مستقل بوده و از متغیرهای کنترلی مؤثر بر کیفیت سود شامل نوع حسابرس، به موقع بودن گزارشگری مالی، شاخص سودآوری، اندازه شرکت، نسبت اهرمی، گزارش زیان توسط شرکت، نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری و نوسان‌پذیری فروش نیز استفاده شده است.



یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که رقابت بازار محصول بر روی معیارهای مختلف کیفیت سود مبتنی بر اصول فعالیت بازار، تأثیر نداشته است. دیگر نتایج حاکی از تأثیر مثبت سودآوری و تأثیر منفی نوسان‌پذیری فروش بر معیار معکوسِ زمانبندی سود، همچنین تأثیر مثبت سودآوری و تأثیر منفی گزارش زیان توسط شرکت بر معیار معکوسِ ضریب واکنش سود می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigate the competitive product market and various profit quality criteria (Case study: companies listed on the Tehran Stock Exchange)

نویسنده [English]

  • Emadoddin Taleb
M.Sc. Student, Business Management, Payame Noor University, West Tehran Branch, Tehran, Iran
چکیده [English]

Abstract

The aim of this research is to investigate the effect of product market competition on market-based earnings quality criteria in listed companies of Tehran Stock Exchange. Study during was 2001-2011 and 230 companies were selected as sample. Study during limited to 2007-2011 based on nature of research variables. Multi-variables regression models in EViews 6 software were used to analyze of data in pooled/panel state. In this study, earnings quality criteria contain value relevance (RELEV), earnings timeliness (TIMEL), and earnings response coefficients (ERC) are dependent variables, and product market competition is independent variable. Control variables are audit type (AT), LAG, ROA, SIZE, Leverage (LEV), LOSS, Market to Book value (MTB), and Sale Volatility (SV).

Findings indicate that product market competition earnings quality criteria. Other results showing positive effect of ROA, and negative effect of SV on adverse criteria of TIMEL, & positive effect of ROA, and negative effect of LOSS on adverse criteria of ERC, too.

کلیدواژه‌ها [English]

  • product market competition
  • value relevance
  • earnings timeliness
  • earnings response coefficients

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 19 آبان 1400
  • تاریخ دریافت: 19 آبان 1400
  • تاریخ بازنگری: 11 اسفند 1402
  • تاریخ پذیرش: 19 آبان 1400