بررسی تاثیرجهت گیری استراتژیک و انعطاف پذیری استراتژیک در نوآوری محصول (مطالعه موردی:شرکت پارس خودرو)

نوع مقاله : استخراج از پایان نامه کارشناسی ارشد

نویسندگان

1 دانشجو کارشناسی ارشد ، گروه مدیریت بازرگانی ، دانشگاه پیام نور، کرج ، ایران

2 دانشجو کارشناسی ارشد ، گروه مدیریت بازرگانی / استراتژیک، دانشگاه پیام نور، کرج ، ایران

3 دانشجو دکتری ، گروه مدیریت صنعتی ، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

هدف پژوهش، بررسی تاثیر جهت گیری استراتژیک و انعطاف پذیری استراتژیک در نوآوری محصول در شرکت پارس خودرو می باشد. جامعه این پژوهش شامل 300 نفر از کارکنان واحد تضمین کیفیت شرکت پارس خودرو می باشد. حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان محاسبه شده و تعداد 169 نفر نمونه مورداستفاده قرارگرفته است. داده های لازم ازطریق پرسشنامه های استاندارد جمع آوری شده است.یافته های تحقیق نشان می دهدکه بین جهت گیری های استراتژیک متعدد، انعطاف پذیری استراتژیک با نوآوری محصول تاثیر مثبت ومعناداری وجود دارد،بین گرایش کارآفرینی با نوآوری محصول تاثیر مثبت و معناداری وجوددارد، بین جهت گیری یادگیری با نوآوری محصول تاثیر مثبت و معناداری وجوددارد همچنین جهت گیری یادگیری به طور مثبت تاثیر بین گرایش کارآفرینی و نوآوری محصول رامیانجی گری میکند، انعطاف پذیری هماهنگی به طور مثبت تاثیر بین گرایش کارآفرینی و نوآوری محصول را میانجی گری میکند، انعطاف پذیری هماهنگی به طور مثبت تاثیر بین جهت گیری یادگیری و نوآوری محصول رامیانجی گری میکند.میتوان بیان کرد که اثر تعدیل گری انعطاف پذیری منابع در تاثیر بین انعطاف پذیری هماهنگی و نوآوری محصول معنی دار نمی باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the impact of multiple strategic orientations and strategic flexibility on product innovation (case study: Pars Khodro Company)

نویسندگان [English]

  • Morteza Akbari Mehrabad 1
  • Ashraf Rahimian 2
  • Amir Ahmadi 3
1 MSC.student, Department of Business/Strategic Management, Payam Noor University, Karaj branch, Iran
2 Assistant Profesor, Department of Management, Payam Noor University, P.O. Box 19395-4697, Tehran, Iran.
3 PhD student, Department of Industrial Management, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Undoubtedly, nowadays, innovation is one of the most important competitive advantages of organizations. In order to employ, implement and develop innovation in organizations, it is necessary to use strategies appropriate to the environment. The purpose of the research is to investigate the impact of strategic orientation and strategic flexibility on product innovation in Pars Khodro Company. The population of this research includes 300 employees of the Quality Assurance Unit of Pars Khodro Company. The sample size was calculated using Morgan's table and 169 people were used as a sample. The necessary data has been collected through standard questionnaires. The research findings show that there is a positive and significant effect between multiple strategic orientations, strategic flexibility and product innovation, there is a positive and significant effect between entrepreneurial orientation and product innovation, between Learning orientation has a positive and significant effect with product innovation. Also, learning orientation positively mediates the effect between entrepreneurial orientation and product innovation. Coordination flexibility positively mediates the effect between entrepreneurial orientation and product innovation. Coordination flexibility It positively moderates the effect between learning orientation and product innovation. It can be stated that the moderating effect of resource flexibility is not significant in the effect between coordination flexibility and product innovation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Multiple strategic orientations
  • Strategic flexibility
  • Product innovation
  • Pars Khodro company