بررسی رابط‎ه ‎ی سرمایه ی روانشناختی با بهره وری نیروی انسانی در شرکت گاز‎استان سمنان

نوع مقاله : مقاله علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی، تهران ،ایران

2 دانشیار، دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه ی بین سرمایه ی روانشناختی با بهره ‎وری نیروی انسانی در شرکت گاز استان سمنان انجام گردید. این پژوهش از لحاظ هدف،کاربردی و ازنظر شیوه ی جمع آوری داده ها، توصیفی بوده و از نوع تحقیقات همبستگی به شمار می رود. جامعه ی آماری این تحقیق، مشتمل برکلیه ‎ی کارکنان رسمی شاغل در شرکت مذکور بود که تعداد 107 نفر از آن‎ها برای انجام مراحل آزمون و به روش نمونه ‎گیری تصادفی انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه ‎ی سرمایه ی روانشناختی لوتانز و پرسشنامه ‎ی سنجش بهره‎ وری نیروی انسانی هرسی و گلدسمیت استفاده گردید. پس از تجزیه و تحلیل داده ها و بکارگیری آزمون های همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی، نتایج حاصله نشان دادکه از بین ابعاد سرمایه ‎ی روانشناختی، مولفه های خودکارآمدی، خوش بینی و تاب آوری بر بهره وری نیروی انسانی تاثیر گذار بوده ولی تاثیر بُعد امیدواری بر بهره وری نیروی انسانی در این شرکت مورد تایید قرار نگرفت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Studying the relationship between Psychological Capital and human resource productivity in Semnan Gas Company

نویسندگان [English]

  • Mohsen Shabani 1
  • hamid rahimian 2
1 alame tabatbaei
2 Associate Professor, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The present study was conducted with the aim of investigating the relationship between psychological capital and human resource productivity in Semnan gas company. This research is applied in terms of purpose and descriptive in terms of data collection method and is considered to be correlational.The statistical population of this research consists of all the official employees working in the mentioned company, among whom 107 people were selected to perform the test steps and by random sampling method .Luthans Psychological Capital Questionnaire and Hersey and Goldsmith's Human Force Productivity Questionnaire were used to collect data. After analyzing the data and applying Pearson correlation and linear regression tests, the results showed that among the dimensions of psychological capital, the components of self-efficacy, optimism and resilience have an effect on the productivity of human resources, but the effect of the component of hope on the productivity of human resources in this The company was not approved.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Psychological Capital
  • Productivity of human resources
  • Gas company
  • Semnan