شناسایی و تبیین رابطه بین کیفیت سود و توانایی مدیریت

نوع مقاله : استخراج از پایان نامه کارشناسی ارشد

نویسندگان

دانشجوی کارشناسی ارشد-رشته مدیریت کسب و کار گرایش بازاریابی - دانشگاه پیام نور-کرج -ایران

چکیده

با توجه به واقعیت هایی همچون تضاد منافع بین تهیه کنندگان اطلاعات و سرمایه گذاران ، استفاده از برآورد و تخمین در محاسبه برخی از عناصر سود و زیان ، امکان استفاده از روش های گوناگون پذیرفته شده حسابداری و موضوعاتی همچون هموارسازی و مدیریت سود ، کاربرد سود به عنوان معیار تصمیم گیری را مورد تهدید قرار می دهد که این امر ، لزوم بررسی موضوع کیفیت سود را دوچندان می سازد. لذا پژوهش حاضر با هدف تبیین و شناسایی رابطه بین توانایی مدیریت و کیفیت سود انجام گرفته است که جمع آوری اطلاعات از طریق مطالعه اسنادی، کتابخانه ای و جستجوی اطلاعات از منابع مختلف مکتوب و دیجیتالی بوده است. جامعه تحقیق را کلیه اسناد و منابع علمی مکتوب و غیر مکتوب در دسترس، در زمینه های مورد تحقیق تشکیل داده است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که بین توانایی مدیریت وکیفیت سود رابطه مستقیم معناداری وجود دارد. یعنی هرچه توانایی مدیریت در استفاده بهینه از منابع شرکت بیشتر باشد، بخش نقدی سود بیشتر خواهد بود و بالعکس

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identify And Explain The Relationship Between Profit Quality And Management Ability

نویسندگان [English]

  • Neda Heidari
  • Kayvan Arjmand Sarvestani
Payame noor University (PNU)- Faculty of Managment
چکیده [English]

Given the facts such as conflicts of interest between information providers and investors, the use of estimates and estimates in the calculation of some elements of profit and loss, the possibility of using various accepted accounting methods and issues such as smoothing and management of profits, the use of profits. The title threatens the decision-making criterion, which doubles the need to examine the issue of profit quality. Therefore, the present study aimed to explain and identify the relationship between management ability and profit quality, which has been collecting information through documentary study, library and searching for information from various written and digital sources. The research community consists of all available written and unwritten scientific documents and resources in the researched fields. Findings indicate that there is a significant direct relationship between management ability and profit quality. That is, the greater the ability of management to make optimal use of the company's resources, the greater the cash portion of the profit, and vice versa.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Management ability
  • profit quality
  • optional accruals
  • non-discretionary accruals