بررسی عوامل موثر بر کیفیت زندگی کاری و تاثیر آن در بهره وری سازمان با مدل والتون(مطالعه ی موردی: دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج)

نوع مقاله : استخراج از پایان نامه کارشناسی ارشد

نویسندگان

1 رئیس دانشگاه علمی کاربردی آذین خودرو

2 مدیر پژوهش و فناوری دانشگاه علمی کاربردی آذین خودرو

چکیده

بررسی تاثیر کیفیت زندگی کاری در افزایش بهره وری کارمندان سازمان راهبرد نوینی است برای اطمینان از اینکه کارمندان فعالیت های خود را در جهت افزایش بهره وری سازمان انجام دهند..در این تحقیق ابتدا برای بررسی کیفیت زندگی کاری از مدل والتون استفاده شده است .جامعه آماری این تحقیق جهت بررسی عوامل موثر بر کیفیت زندگی کاری و تاثیر آن در بهره وری سازمان با مدل والتون را کلیه کارمندان دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج که شامل 700 نفر هستند را  تشکیل میدهد.جهت تعیین تعداد نمونه برای توزیع پرسشنامه در این تحقیق از جدول گرجسی مورگان که نمونه 248 نفری برای توزیع پرسشنامه توزیع شد که ازین مقدار 203 پرسشنامه قابل بررسی برگشت داده شد. داده ها از طریق پرسشنامه بسته به طیف لیکرت پنج گزینه ای و به روش مراجعه مستقیم به کارمندان و به شیوه ی خود گزارشی گرداوری شد.برای تجزیه و تحلیل داده ها و تایید مدل،از روش مدلسازی معادلات ساختاری (SEM)  و  تحلیل عاملی تاییدی (CFA) و از نرم افزارهای AMOS و SPSS استفاده می شود. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل مسیر بر این اساس بودند که پس از تایید مدل,رابطه بین متغیرها در مدل بررسی شد و  نتایج نشان داد که مدل کیفیت زندگی کاری از دیدگاه والتون بر متغیرهای تعهد(وفاداری) و رضایتمندی تاثیر مثبت دارد و این دو عامل مجموعا بر متغیر بهره وری تاثیر مثبت گذاشته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating The Factors Affecting The Quality Of Work Life And Its Impact On Organizational Productivity With The Walton Model (Case Study: Islamic Azad University, Karaj Branch)

نویسندگان [English]

  • mohammad godarzi 1
  • Esmaeil Rashidi 2
1 President of Azin Khodro University of Applied Sciences
2 Director of Research and Technology, Azin Khodro University of Applied Sciences
چکیده [English]

Investigating the effect of quality of work life on increasing the productivity of employees is an new strategy to ensure that employees perform their activities to increase the productivity of the organization. Statistically, this study to investigate the factors affecting the quality of work life and its impact on organizational productivity with the Walton model consists of all employees of the Islamic Azad University, Karaj Branch, which includes 700 people. Georgia Morgan, a sample of 248 people, was distributed for the distribution of the questionnaire, of which 203 questionnaires were returned. Data were collected through a questionnaire depending on the five-point Likert scale and by direct reference to employees and in a self-report method. For data analysis and model validation, structural equation modeling (SEM) and confirmatory factor analysis. (CFA) and AMOS and SPSS software are used. The results of the path analysis were based on the fact that after confirming the model, the relationship between variables in the model was examined and the results showed that the model of quality of work life from Walton's perspective has a positive effect on variables of commitment (loyalty) and satisfaction. The factor as a whole has a positive effect on the productivity variable.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Quality of work life
  • commitment
  • satisfaction
  • Walton model