تأثیر قابلیت های نهادی بر عملکرد بین المللی شرکت‌های تجارت الکترونیک با نقش تعدیلگر شهرت شرکت، خصومت نهادی داخلی و شباهت نهادی بین‌المللی (مورد مطالعه: شرکت های ایرانی در زودمال)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی،گروه مدیریت، اقتصاد و حسابداری، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

این پژوهش با هدف تأثیر قابلیت های نهادی بر عملکرد بین­المللی شرکت‌های تجارت الکترونیک با نقش تعدیلگر شهرت شرکت، خصومت نهادی داخلی و شباهت نهادی بین‌المللی (مورد مطالعه: شرکت های ایرانی در زودمال) صورت گرفته است. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت و روش توصیفی– پیمایشی است. جامعه­ی آماری پژوهش حاضر کلیه کارکنان شرکت های عضو زودمال می باشند که تعداد آنها 4300 نفر است. با استفاده از فرمول نمونه گیری کوکران تعداد 352 نفر به عنوان حجم نمونه تعیین شده است، همچنین نمونه مورد مطالعه به روش تصادفی در دسترس است. در مطالعه حاضر برای محاسبه قابلیت اعتماد پرسشنامه‌ها، از روش آلفای کرونباخ  و با استفاده از نرم افزار آماری SPSS در بین نمونه 50 نفره به عنوان پیش آزمون استفاده شده است. در پژوهش حاضر از هر دو نوع آمار توصیفی و استنباطی برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده می­شود. نتایج نشان می دهد که توانایی­های نهادی شرکت های تجارت الکترونیکی در واقع تأثیرات مثبتی بر عملکرد آنها در بازارهای بین المللی دارد، اما میزان تأثیر مثبت آن به تعدادی از متغیرها بستگی دارد. این مطالعه درک ما از چگونگی موفقیت شرکتهای تجارت الکترونیکی در بازارهای بین المللی را گسترش و تعمیق می بخشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Impact of Institutional Capabilities on the International Performance of E-Commerce Companies with the Modifying Role of Company Reputation, Domestic Institutional Hostility and International Institutional Similarity (Case Study: Iranian Companies in Zodmal)

نویسنده [English]

  • ali javadi
Master of Business Administration, Department of Management, Economics and Accounting, Payame Noor University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the effect of institutional capabilities on the international performance of e-commerce companies with the role of moderating the company's reputation, domestic institutional hostility and international institutional similarity (Case study: Iranian companies in Zodmal). This research is applied in terms of purpose and descriptive-survey in terms of nature and method. The statistical population of the present study is all employees of early member companies, whose number is 4300 people. Using Cochran's sampling formula, 352 people have been determined as the sample size. Also, the study sample is available randomly. In the present study, to calculate the reliability of the questionnaires, Cronbach's alpha method was used as a pretest using a SPSS statistical software among a sample of 50 people. In the present study, both descriptive and inferential statistics are used to analyze the data. The results show that the institutional capabilities of e-commerce companies actually have positive effects on their performance in international markets, but the extent of its positive impact depends on a number of variables. This study expands and deepens our understanding of how e-commerce companies succeed in international markets.