کلیدواژه‌ها = گزینش برند
گزینش برند مصرف کننده در سایت‌های خرید اجتماعی

دوره 2، شماره 3، مرداد و شهریور 1400، صفحه 45-64

متین عسکری