کلیدواژه‌ها = توابع مالی
شاخص های مهم در مدیریت مالی و مروری بر مدل سازی آنها

دوره 2، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1400، صفحه 1-7

مهدی میری آغمیونی