نویسنده = محمدصادق معنوی
بررسی تطبیقی موبایل مارکتینگ و بازی گونه سازی

دوره 4، شماره 1، فروردین 1402

JABM.3.2.15564.3536952262565.529626521

محمدصادق معنوی؛ فاطمه سادات شاهزاده صفوی