اعضای هیات تحریریه

سردبیر

دکتر عزت اله عباسیان

Management دانشیار گروه آموزشی مدیریت امور مالیاتی و مالیه عمومی و بین الملل دانشکده تجارت و مالیه، دانشگاه تهران، تهران، ایران

e.abbasianut.ac.ir

مدیر مسئول

دکتر محمدامین ترابی

دکتری مدیریت بازرگانی، گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

elmnet.ir/eid/M-0071-7429
torabi628gmail.com
0000-0001-6780-0246

h-index: 6  

اعضای هیات تحریریه بین المللی

پروفسور سید مصطفی رسولی منش

مدیریت بازرگانی استاد گردشگری، مدیر آزمایشگاه تاثیر گردشگری پایدار و CRiT، دانشگاه تیلور، مالزی

expert.taylors.edu.my/cv/mostafa.rasoolimanesh
rasooli1352yahoo.com

h-index: 44  

پروفسور باربارا لوکن

مدیریت بازرگانی استاد ممتاز گروه مدیریت بازاریابی، دانشکده مدیریت، دانشگاه مینوستا، آمریکا

carlsonschool.umn.edu/faculty/barbara-loken
bloken81umn.edu

h-index: 33  

پروفسور باری جی بابین

مدیریت بازرگانی استاد دانشکده بازاریابی، دانشگاه می سی سی پی، آمریکا

business.olemiss.edu/
babin91business.olemiss.edu

h-index: 88  

اعضای هیات تحریریه

دکتر محمود یحیی زاده فر

استادتمام گروه مدیریت، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران، مازندران، ایران

rms.umz.ac.ir/~myahyazadeh/
m.yahyazadehumz.ac.ir
0000-0003-0344-9279

h-index: 1  

دکتر آرش شاهین

استادتمام گروه مدیریت کیفیت و مهندسی صنایع، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

ase.ui.ac.ir/shahin
arashshahinhotmail.com
0000-0002-7857-9476

h-index: 36  

دکتر غلامحسین خورشیدی

استاد تمام گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

old.sbu.ac.ir/Pages/Profiles.aspx?proffID=375115
ghhossaingmail.com

h-index: 17  

دکتر حسن حیدری

استاد تمام،گروه علوم اقتصادی،دانشکده اقتصاد دانشگاه ارومیه،ایران

h.heidariurmia.ac.ir
0000-0003-2309-2457

h-index: 6  

دکتر حبیب اله دعائی

استاد تمام گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

h.doaeigmail.com
0000-0003-2325-6765

h-index: 5  

دکتر سعید سعیدا اردکانی

استاد تمام گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری، دانشگاه یزد، یزد، ایران

yazd.ac.ir/people/saeida
dr.saeidayazd.ac.ir
0000-0001-7106-0340

h-index: 5  

دکتر غلامحسین نیکوکار

استادتمام، دانشکده مدیریت و برنامه ریزی، دانشگاه جامع امام حسین(ع)، تهران، ایران

ensani.ir/fa/article/author/33240
ghnikookarchmail.ir

h-index: 7  

دکتر حسین درگاهی

استاد تمام دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پ‍زشکی تهران

hdargahitums.sina.ac.ir

دکتر احمد سرداری

مدیریت بازرگانی دانشیار دانشگاه شاهد و سردبیر دوفصلنامه علمی پژوهشی راهبردهای بازرگانی

Associate Professor of Shahed University and Editor of the Bi-Quarterly Journal of Business Strategies
1338sardarigmail.com

دکتر غلامرضا معمارزاده طهران

دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی

modabberec.ir/wp-content/uploads/2019/10/CV.Memarzadeh.pdf
gmemargmail.com

اعضای مشورتی هیات تحریریه

دکتر عباس خدادادی

مدیریت استراتژیک استادیار دانشگاه ازاد واحد یادگار

abbaskhodadadi.com/about-abbas-khodadadi
khodadadiabbasgmail.com

اعضای هیات تحریریه

دکتر اسماعیل کاووسی

استاد تمام گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

faculty.iau-tnb.ac.ir/kavoosi/fa
ekavousygmail.com
0000-0001-7234-5380

h-index: 21  

دکتر امین رضا کمالیان

استاد تمام گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

www.usb.ac.ir/astaff/kamalian/fa?skinsrc=[g]/skins/bravonewmenu/homepage
kamalianmgmt.usb.ac.ir

h-index: 17  

دکتر محمدرضا کریمی علویجه

دانشیار، رشته بازاریابی گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه علامه طباطبایی،تهران،ایران

scholar.google.com/citations?user=7hkuFgEAAAAJ&hl=en&oi=ao
mr.karimiatu.ac.ir
0000-0001-9168-0766

h-index: 6  

دکتر نبی الله دهقان

دانشیار مجتمع مدیریت و مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی مالک اشتر،تهران،ایران

scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=Nabiollah+Dehghan&btnG=
drnabidehghangmail.com
0000-0002-0402-3731

h-index: 6  

دکتر زهرا علیپور درویشی

دانشیار، گروه مدیریت ، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی،تهران، ایران

faculty.iau-tnb.ac.ir/alipour-darvish/fa
z_alipouriau-tnb.ac.ir
0000-0001-5546-7159

h-index: 5  

دکتر اصغر آقایی

دانشیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه علوم انتظامی امین، تهران، ایران

pmsq.jrl.police.ir/journal/editorial.board#edb342
pudafoospolice.ir
0000-0003-3776-8171

h-index: 6  

دکتر اصغر مشبکی اصفهانی

استاد تمام گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

www.modares.ac.ir/pro/academic_staff/moshabak
moshabakmodares.ac.ir
0000-0002-4365-9089

h-index: 14  

دکتر حسین صفری

استاد تمام گروه مدیریت، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

management.ut.ac.ir/~hsafari
hsafariut.ac.ir
0000-0003-3776-8171

h-index: 10  

دکتر بهمن حاجی پور

دانشیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

old.sbu.ac.ir/Pages/Profiles.aspx?proffID=391107
b-hajipoursbu.ac.ir
0000-0001-8972-4002

h-index: 7  

دکتر منوچهر انصاری

دانشیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

management.ut.ac.ir/fa/~mansari
mansariut.ac.ir
0000-0002-5066-2147

h-index: 11  

دکتر حسن فارسیجانی

دانشیار مدیریت، گروه مدیریت صنعتی و فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

scimet.sbu.ac.ir/Hassan_Farsijani
h-farsisbu.ac.ir
0000-0001-6367-959X

h-index: 8  

دکتر نادر سیدامیری

دانشیار گروه کارآفرینی، دانشکده کارآفرینی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

ent.ut.ac.ir/~nadersa
nadersaut.ac.ir
0000-0003-0220-9062

h-index: 12  

دکتر ابراهیم کاظم‌پور

مدیریت بازرگانی-بازاریابی دکتری مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد رودهن، ایران
مدیر منابع انسانی در شبکه بانکی کشور

kazempour.ebrahimyahoo.com

دکتر غلامرضا امیری

مدیریت بازرگانی-بازاریابی دکتری مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد قزوین، ایران
بازرس ویژه هیئت مدیره و مشاور مدیرعامل شبکه بانکی کشور

gholamreza.amirigmail.com