بررسی عوامل موثر بر رضایتمندی و وفاداری دانشجویان دانشگاه های غیردولتی با تاکید بر نقش ارزش ادراک شده دانشجویان (مورد مطالعه: دانشجویان موسسه آموزش عالی نبی اکرم (ص) تبریز)

نوع مقاله : مقاله علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه تبریز تبریز، ایران.

2 دانشجوی دکتری مدیریت گروه مهندسی مکانیک، موسسه آموزش عالی نبی اکرم (ص)، تبریز، ایران.

3 استادیار گروه ریاضی و آمار، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران.

چکیده

در بستر آموزش عالی کشور، با توجه به رقابت روزافزون دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و تغییر مستمر نیازها و خواسته های دانشجویان، نظارت و مدیریت رضایتمندی و وفاداری دانشجویان از الزامات مهم جهت دستیابی به مزیت رقابتی محسوب می شود. هدف پژوهش حاضر بررسی عوامل تعیین کننده ی رضایتمندی دانشجویان و نقش این عوامل در وفاداری آن ها است. این پژوهش از نوع کاربردی و دارای صبغه کمی است و با هدف بیان همبستگی به صورت پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری پژوهش دانشجویان در حال تحصیل موسسه آموزش عالی نبی اکرم(ص) بودند که از طریق نمونه گیری غیراحتمالی سهمیه ای بر اساس سهم از تعداد کل مقطع تحصیلی-رشته-گرایش و سال ورود به دانشگاه تعداد 284 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. داده ها از طریق پرسشنامه استاندارد گردآوری شد. همچنین پایایی پرسشنامه از طریق محاسبه ضریب آلفای کرونباخ و روایی آن از طریق تحلیل عاملی تاییدی مرتبه اول و دوم بررسی شد. برای آزمون فرضیه ها از روش مدل سازی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزارSmart PLS  نسخه ی 3 استفاده شد. نتایج نشان داد که تصویر دانشگاه، انتظارات دانشجویان، کیفیت خدمات ادراک شده و ارزش ادراک شده از مهمترین عوامل تعیین کننده ی رضایتمندی و وفاداری دانشجویان هستند. در این میان تصویر دانشگاه، انتظارات دانشجویان، کیفیت خدمات ادراک شده و ارزش ادراک شده ی دانشجویان بر میزان رضایتمندی آن ها از دانشگاه تاثیر مثبت دارند. همچنین تصویر دانشگاه و رضایتمندی دانشجویان بر وفاداری آن ها نسبت به دانشگاه تاثیر مثبت دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determinants of Satisfaction and Loyalty of Non-Governmental University Students with Focus on Students Perceived Value (Case Study: Students of Nabi Akram Institute of Higher Education)

نویسندگان [English]

  • Nasrin Razi 1
  • Mohammad Sadegh Milani 2
  • Reza Shahi 3
1 Assistant Professor, Department of Economy and mamagement,Tabriz University, Tabriz Iran.
2 Department of Mechanical Engineering, University college of Nabi Akram, Tabriz Iran
3 Assistant Professor, Department of Mathematics and Statistics, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran.
چکیده [English]

In the context of our country higher education, Due to the increasing competition of universities and higher education institutions and the constantly changing needs and wants of students, Monitoring and managing student satisfaction and loyalty is an important requirement for achieving a competitive advantage.The purpose of this study is to investigate the factors that determine students' satisfaction and the role of these factors in their loyalty. This research is of applied type and has a quantitative character and with the aim of expressing correlation has been done in a survey. The statistical population of the study was the students of Nabi Akram Higher Education Institute who were selected as a sample through non probabilistic quota sampling based on the share of the total number of degree-field orientation and year of university entrance. Data were collected through a standard questionnaire. Also, the reliability of the questionnaire was evaluated by calculating Cronbach's alpha coefficient and its validity was evaluated by first and second order confirmatory factor analysis. To test the hypotheses, the structural equation modeling method was used using Smart PLS software version 3. The results showed that the image of the university, students' expectations, quality of perceived services and perceived value Students' satisfaction and loyalty are one of the most important factors. Among these, the image of the university, students' expectations, the quality of perceived services and the perceived value of students have a positive effect on their satisfaction with the university. Also University image and students' satisfaction have a positive effect on their loyalty to the university.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Students satisfication
  • students loyalty
  • Perceived value
  • University image
  • Service quality