بررسی تاثیر خصومت اینترنتی مشتریان بر کسب و کارهای هوشمند

نوع مقاله : استخراج از رساله دکتری

نویسندگان

1 گروه مدیریت بازرگانی، واحد بین الملل خرمشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، خرمشهر، ایران.

2 گروه مدیریت بازرگانی،واحدآبادان،دانشگاه آزاداسلامی،آبادان،ایران.

3 گروه مدیریت بازرگانی،واحد بین المللی خرمشهر،دانشگاه آزاد اسلامی ،خرمشهر،ایران

چکیده

هدف اصلی این پژوهش بررسی تاثیر خصومت مشتریان بر کسب و کار بوده است. با توجه به اکتشافی بودن موضوع پژوهش امکان ارائه پاسخ اولیه یا طرح فرضیه ای متناسب با پرسش اصلی بالاوجود نداشته و دستیابی به پاسخ نهایی با بهره گیری از روش تحلیل مضمون(تم) انجام گرفته است.برای گردآوری داده‌ها و استخراج نظرات خبرگان ، مصاحبه های نیمه ساختاریافته با 15 نفر از مدیران و متخصصین با سابقه در کسب و کارها که با روش هدفمند و به صورت ارجاع زنجیره‌ای گلوله برفی انتخاب شده بودند انجام گرفت.سپس با یک فرایند رفت و برگشتی مبتنی بر تحلیل تم مفاهیم کلیدی در ارتباط با تاثیر خصومت مشتریان بر کسب و کاراستخراج گردید.در نهایت به 186 مفهوم کلیدی و43 کد گزینشی و 22 تم فرعی شناسایی و در قالب8تم اصلی شامل:1-افزایش رفتارهای نامتوازن مشتریان 2-افزایش تعداد مشتریان شاکی3-افزایش هزینه های کسب و کار4-افزایش تبلیغات منفی توسط مشتریان5-کاهش محبوبیت و جایگاه برند6-کاهش میزان فروش 7-کاهش سود کسب و کار8-کاهش سهم بازار

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the impact of customers' internet hostility on smart businesses

نویسندگان [English]

  • aliasghar poorteymoor 1
  • soheila zarinjoy alvar 2
  • Fereydoun Omidi 3
1 Department of Business Management, Khoramshahr International Branch, Islamic Azad University, Khoramshahr, Iran.
2 Department of Business Management, Abadan Branch, Islamic Azad University, Abadan, Iran.
3 Department of Business Management, Khorramshahr International Branch, Islamic Azad University, Khorramshahr, Iran
چکیده [English]

The main purpose of this research was to investigate the impact of customer hostility on business. Due to the exploratory nature of the research topic, it was not possible to provide an initial answer or a hypothesis plan suitable to the main question above, and the final answer was obtained by using the theme analysis method. To collect data and extract experts' opinions, interviews A semi-structured interview was conducted with 15 managers and professionals with experience in business who were selected by a purposeful method and as a snowball chain reference. Then, with a round-trip process based on theme analysis of key concepts related to the impact of hostility. Finally, 186 key concepts, 43 selective codes, and 22 sub-themes were identified and in the form of 8 main themes including: 1-increase in unbalanced behavior of customers 2-increase in the number of complaining customers 3-increase in business costs 4-increase in negative advertisements by customers 5- Decrease in brand popularity and position 6- Decrease in sales 7- Decrease in business profit 8- Decrease in market share

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hostility of customers
  • business