تهیه و تدوین فرایند مهندسی ارزش در پروژه شهرداری‌ هوشمند(مطالعه موردی: شهرداری های مناطق ده گانه شهر شیراز)

نوع مقاله : مقاله علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 مدیر دپارتمان مدیریت دانشگاه آزاد واحد آباده، یزد، ایران

2 کارشناسی ارشد مدیریت دولتی و کارمند شهرداری آباده، یزد، ایران

چکیده

هدف مهندسی ارزش، زمان کمتر برای رسیدن به مرحله بهره برداری بدون افزودن بر هزینه ها یا کاستن از کیفیت کار است.به کارگیری مهندسی ارزش در پروژه های اجرایی با توجه به پیچیدگی کارها به ویژه در طرحهای بزرگ اجرایی، می تواند به ابزار بی چون و چرای مدیریت در کنترل هزینه ها تبدیل شود. مهندسی ارزش سعی دارد با کاهش دوباره کاریها و جایگزینی روشهای کم هزینه تر سازمان را در نیل به اهداف خود یاری کند.هدف اصلی پژوهش، اولویت بندی فرایند مهندسی ارزش در پروژه های شهرداری ها بر اساس روش های MCDM در شهرداری های ده گانه شهر شیراز می باشد روش کار در پژوهش حاضر توصیفی- پیمایشی از شاخه میدانی می باشد. بدین صورت که اطلاعات اولیه پژوهش با استفاده از منابع متعدد کتابخانه ای و اسنادی تکمیل خواهد شد و سپس در فصل چهارم داده های حاصل از پرسشنامه با استفاده از نرم افزار spss و نرم افزار expert choice مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت. برای متغیرهایی که با spss انحام شد آلفای کرونباخ 0.81 بدست آمد و نرخ بازگشت 96% بود. جامعه‌آماری رؤسا و خبرگان شهرداری های ده گانه شیراز هستند. با استفاده از روش دلفی 37 پرسشنامه توزیع شد.. نتایج اصلی تحقیق نشان دادکه معیار کیفیت و صحت داده ها و اطلاعات موجود در بالاترین اولویت است و همچنین مهندسی ارزش بر رضایت کارکنان و ارباب رجوع و اثربخشی سازمانی اثرگذار است. لذا سازمان ها باید برای بهبود عملکرد بر ارتقای معیارهای مهندسی ارزش تمرکز کنند و کیفیت و صحت داده ها و اطلاعات موجود را بهبود بخشند تا رضایت کارکنان و ارباب رجوع را افزایش دهند. .

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Preparing and editing the value engineering process in the smart municipality project (case study: municipalities in ten districts of Shiraz city)

نویسندگان [English]

  • masoud ghorbani 1
  • valliyoullah Younesi 2
1 Director of the Department of Management, Azad University, Abade Branch, Yazd, Iran
2 Master of Public Administration and employee of Abadeh Municipality, Yazd, Iran
چکیده [English]

Target value engineering and less time to reach the operational phase without increasing costs or reducing the quality of work. The application of value engineering in construction projects due to the complexity of administrative tasks, especially in large projects, can be a tool to control management costs become unconditional. The objective is to eliminate or modify anything that causes unnecessary costs, without losing the basic functions of the plan is entered. Organizations are seeking strategies for achieving their goals with minimum cost and try to produce a customized product or provide the service. Value engineering is trying to reduce duplication and less costly alternative to assist the organization in achieving its goals aim of this study is to prioritize local projects based on value engineering process MCDM methods in the municipality of the ten city is a descriptive method in this research field is the branch. That basic information by using multiple sources of library and documentation will be completed and then in the fourth quarter data from the questionnaire using spss software and expert choice software will be analyzed. For variables that were analyzed with spss Cronbach's alpha was 0.81, and the rate of return was 96%. Jamh‌Mary municipal leaders and experts are ten Shiraz. Using the Delphi method. The results of the study showed that 35 questionnaires were distributed to measure the quality and accuracy of the data and information contained in the highest priority, as well as employee satisfaction and customer value engineering and effective organizational effectiveness. Therefore, organizations need to improve their focus on improving standards of value engineering, quality and accuracy of the data and information to improve employee satisfaction and to boost client.

کلیدواژه‌ها [English]

  • value engineering
  • prioritize
  • ten municipalities of Shiraz