تبیین مدلی برای توسعه مدیریت استعداد در بخش گردشگری هوشمند بر مبنای تئوری داده بنیاد

نوع مقاله : استخراج از پایان نامه کارشناسی ارشد

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت صنعتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد گچساران، گچساران، ایران

2 دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی، یاسوج، ایران

3 استادیار گروه مدیریت صنعتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اندیمشک، اندیمشک،ایران

چکیده

مقاله حاضر با هدف تبیین مدلی برای توسعه مدیریت استعداد در بخش گردشگری و بررسی چگونگی تأثیرگذاری عامل های مدل بر روی همدیگر و راهکارهای عملی در راستای توسعه مدیریت استعداد در بخش گردشگری می باشد. از این ‌رو با توجه به رویکرد ترکیبی در بخش کیفی با استفاده از روش نظریه داده بنیاد و مصاحبه عمیق با 12 تن از خبرگان (مدیران آژانس های گردشگری و اساتید دانشگاه که دارای دارای مدرک تحصیلی مدیریت جهانگردی، مدیریت هتلداری و رشته کارآفرینی گردشگری می باشند)، به تبیین مدلی برای توسعه مدیریت استعداد در بخش گردشگری پرداخته است. این الگو مشتمل بر شش تم اصلی: 1) شرایط علی (عوامل ساختاری، عوامل محیطی و عوامل رفتاری)؛ 2) شرایط زمینه ای(فرهنگ سازمانی، بلوغ سازمانی، یادگیری سازمانی، شرایط محیط کاری و چشم انداز سازمانی)؛ 3)شرایط مداخله گر (موانع سازمانی و موانع اطلاعاتی و انگیزشی)؛ 4) مقوله محوری(مدیریت و توسعه استعداد در بخش گردشگری)؛ 5) راهبردها(استعداد یابی، استعداد گماری، استعداد خواهی و استعداد داری)؛ 6) پیامدها(پیامدهای فردی، سازمانی و فراسازمانی) می باشد. سپس در گام دوم با استفاده از تکنیک تحلیل عاملی تأییدی و مدل‌یابی معادلات ساختاری در میان 300 نفر از مدیران و کارکنان آژانس های گردشگری مدل حاصله مورد برازش، اعتباریابی و آزمون قرار گرفت. در مرحله کمی براساس روش تحقیق همبستگی روابط میان متغیرهای مدل اولیه و ضرایب تأثیرگذاری هرکدام در تبیین مدلی برای توسعه مدیریت استعداد در بخش گردشگری تعیین گردید. براساس نتایج آماری تحقیق به ترتیب شرایط علی با ضریب 28%، شرایط زمینه ای با ضریب 25% و شرایط مداخله گر 19% بر مقوله محوری تأثیرگذار بودند. کمترین تأثیرگذاری بر مقوله محوری مربوط به شرایط مداخله گر و بیشترین تأثیرگذاری مربوط به شرایط علی است. همچنین میزان تأثیرگذاری مقوله محوری بر راهبردها 37% ، میزان تأثیرگذاری شرایط زمینه ای بر راهبردها 33% و میزان تأثیرگذاری شرایط مداخله گر بر راهبردها 16% می باشد که بیشترین تأثیر مربوط به مقوله محوری است. تأثیر راهبردها در مدل بر پیامدهای 61% بوده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Explaining a model for the development of talent management in the intelligent tourism sector based on the data theory of the foundation

نویسندگان [English]

  • jahanbakhsh rahimi baghmalek 1
  • keyhaneh karimi 2
  • amin amiri makvandi 3
1 Assistant Professor, Department of Industrial Management, Islamic Azad University, Gachsaran Branch, Gachsaran, Iran
2 Doctoral student of Business Administration, Islamic Azad University, Yasouj, Iran
3 Assistant Professor, Department of Industrial Management, Islamic Azad University, Andimshek branch, Andimshek, Iran
چکیده [English]

The aim of this study is to explain a model for the development of talent management in the tourism sector and to investigate how the model factors affect each other and practical solutions for the development of talent management in the tourism sector. Therefore, due to the combined approach in the quality sector using grounded theory method and in-depth interviews with 12 experts (managers of tourism agencies and university professors who have degrees in tourism management, hotel management and tourism entrepreneurship). ) Has explained a model for the development of talent management in the tourism sector. This model consists of six main themes: 1) causal conditions (structural factors, environmental factors and behavioral factors); 2) background conditions (organizational culture, organizational maturity, organizational learning, work environment conditions and organizational perspective); 3) Intervening conditions (organizational barriers and information and motivational barriers); 4) central category (talent management and development in the tourism sector); 5) Strategies (talent search, talent assignment, talent search and talent possession); 6) Consequences (individual, organizational and extra-organizational consequences). Then, in the second step, using the technique of confirmatory factor analysis and modeling of structural equations among 300 managers and employees of travel agencies, the resulting model was fitted, validated and tested. In a quantitative stage, based on the research method, the correlation between the variables of the initial model and the coefficients of effectiveness of each in explaining the model for the development of talent management in the tourism sector was determined. Based on the statistical results of the study, causal conditions with a coefficient of 28%, background conditions with a coefficient of 25% and intervening conditions of 19% were effective on the central category, respectively. The least influence on the central category is related to the interventionist conditions and the most influence is related to the causal conditions. Also, the impact of the central category on strategies is 37%, the impact of contextual conditions on strategies is 33% and the impact of intervening conditions on strategies is 16%, which has the greatest impact on the central category. The effect of strategies in the model on the outcomes was 61%.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Talent Management Development
  • Tourism
  • Grounded Theory