شناسایی و اولویت بندی مولفه های موثر بر پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان ضعیف دوره دوم ابتدایی در درس ریاضی

نوع مقاله : استخراج از پایان نامه کارشناسی ارشد

نویسنده

کارشناسی ارشد رشته ریاضی کاربردی گرایش آنالیز عددی دانشگاه دولتی اراک

چکیده

یکی از مسائل مهم و حیاتی در حوزه آموزش و پرورش است. دانش‌آموزان ضعیف دوره دوم ابتدایی، یکی از مشکلات اساسی در سیستم آموزشی کشور هستند که به روش‌های مناسب برای بهبود پیشرفت و مهارت‌های ریاضی آنها نیاز دارند. در این راستا، شناسایی مولفه‌های موثر بر پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان ضعیف دوره دوم ابتدایی در درس ریاضی، بسیار اهمیت دارد که در این پژوهش بدان پرداخته شده است. در این پژوهش به روش توصیفی- کیفی و با استفاده از 30 نفر از خبرگان شهر اهواز که به روش گلوله برفی انتخاب شده اند با استفاده از مصاحبه و به شیوه میدانی به شناسایی و اولویت بندی مولفه های موثر بر پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان ضعیف دوره دوم ابتدایی در درس ریاضی پرداخته شده است. در این راستا نتایج پژوهش نشان داده است با توجه به تعداد تکرار متغیرهای موثر بر پیشرفت در درس ریاضیات، ارزشیابی تکوینی و مکرر با 44 بار تکرار، بالاترین تاثیر را بر پیشرفت دانش‌آموزان در درس ریاضیات دارد، در حالی که منطقی بودن ارزشیابی با 15 بار تکرار، کمترین تاثیر را دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Identifying and prioritizing the factors affecting the academic progress of weak students in the second year of elementary school in mathematics

نویسنده [English]

  • azam keshavarzi
Master's degree in Applied Mathematics, Numerical Analysis, Arak State University
چکیده [English]

It is one of the most important and vital issues in the field of education. Weak students in the second year of elementary school are one of the main problems in the country's education system, which need appropriate methods to improve their progress and math skills. In this regard, it is very important to identify the factors that affect the academic progress of weak students in the second year of elementary school in mathematics, which has been discussed in this research. In this research, using a descriptive-qualitative method and using 30 experts from the city of Ahvaz who were selected by the snowball method, using interviews and in the field, to identify and prioritize the factors affecting the academic progress of poor students in the second year of elementary school. It is discussed in the math lesson. In this regard, the results of the research have shown that according to the number of repetitions of variables affecting progress in mathematics, formative and frequent evaluation with 44 repetitions has the highest impact on students' progress in mathematics, while the rationality of evaluation with 15 times Repetition has the least effect.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Academic achievement
  • weak students
  • second year of elementary school
  • math lesson