بررسی تاثیر مسئولیت پذیری و فعالیت شخصیت درک شده برند بر جهت گیری بهره برداری و جهت گیری اکتشاف با نقش میانجی مسئولیت پذیری و فعالیت هویت فردی با نقش تعدیلی خود برندی (مورد مطالعه: کارکنان عطر بیک تهران)

نوع مقاله : استخراج از پایان نامه کارشناسی ارشد

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد،مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی بابل،بابل،ایران

2 استاد راهنما ،گروه مدیریت ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل ،بابل،ایران

چکیده

این تحقیق بررسی تاثیر مسئولیت پذیری و فعالیت شخصیت درک شده برند بر جهت گیری بهره برداری و جهت گیری اکتشاف با نقش میانجی مسئولیت پذیری و فعالیت هویت فردی با نقش تعدیلی خود برندی می باشد. درپژوهش حاضر به منظورتجزیه وتحلیل داده‌های حاصل از پرسشنامه، متناسب با نیاز آماری از نرم‌افزار آماری SPSS.V24 و از نرم‌افزار معادلات ساختاری pls.V3 در قالب دو بخش آمارتوصیفی و استنباطی بصورت رگرسیون خطی و چندگانه استفاده گردیده است. جامعه آماری تحقیق ، کارکنان عطر بیک تهران  می باشد که تعداد آنها 1200 نفر می باشد..نتایج پژوهش نشان داد که متغیرهای مسئولیت پذیری شخصیت درک شده برند بر جهت گیری بهره برداری با نقش میانجی مسئولیت پذیری هویت فردی(582/0) فعالیت شخصیت درک شده برند بر جهت گیری اکتشاف با نقش میانجی(534/0) مسئولیت پذیری شخصیت درک شده برند بر مسئولیت پذیری هویت فردی با نقش تعدیلی(432/0) فعالیت شخصیت درک شده برند بر فعالیت هویت فردی با نقش تعدیلی(519/0) مسئولیت پذیری شخصیت درک شده برند بر مسئولیت پذیری هویت فردی(702/0) فعالیت شخصیت درک شده برند بر فعالیت هویت فردی(574/0) مسئولیت پذیری هویت فردی بر جهت گیری بهره برداری(829/0) فعالیت هویت فردی بر جهت گیری اکتشاف(931/0) در کارکنان عطر بیک تهران  تاثیر معنادار دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Impact of Brand responsibility and personality activity on the orientation of exploration and orientation with the mediating role of responsibility and individual identity activity with self -modest role

نویسندگان [English]

  • jasim seifi bakhsh 1
  • majid fani 2
1 Master's Degree, Business Management, Islamic Azad University of babol, ,babol,, Iran
2 Supervisor, Management Department, Islamic Azad University, babol, Iran
چکیده [English]

This study examines the impact of the responsibility and understanding of the brand's perceived personality on the orientation of exploration and orientation of discovery with the mediating role of responsibility and individual identity activity with its own modest brand. In the present study, the questionnaire has been used in line with the statistical requirements of the SPSS.V24 statistical software and the PLS.V3 structural equation software used in the form of a linear and multiple regression. The statistical population of the research is Tehran's perfume staff, with a number of 1,200 people. The results of the research showed that the responsibility variables of the brand's perceived personality are to orientation with the mediating role of individual identity (0.582) personality activity Brand perceived of exploration orientation with a mediated role (0.534) Brand's perceived personality responsibility on individual identity responsibility with adjustable role (0.432) brand personality activity on individual identity activity (0.519 ) The responsibility of the characteristic personality of the brand on the responsibility of the individual identity (0.702) the perceived personality activity of the brand on the activity of individual identity (0.574) the individual identity responsibility on the orientation of the exploitation (0.829) Exploration (0.931) has a significant impact on Tehran's perfume staff

کلیدواژه‌ها [English]

  • Brand Self
  • Brand Personality (Dimension of Responsibility)
  • Individual Identity (Dimension of Responsibility)
  • Individual Identity (Dimension of Operation)
  • Operation
  • Exploration or Orientation Discovery
  • Understanding Brand Personality (Dimension of Activity)