تصمیم گیری کارآفرینانه برپایه چابکی: مطالعه موردی شعب بانک سپه

نوع مقاله : استخراج از پایان نامه کارشناسی ارشد

نویسندگان

1 دکتری مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت بازاریابی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت بازاریابی، دانشگاه آزاد اسلامی، لرستان ، ایران

3 کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت بازاریابی، دانشگاه آزاد اسلامی، آبادن، ایران

چکیده

چکیده

امروزه بانک ها به یکی از عمده ترین بخش های اقتصاد کشورها مبدل شده اند؛ به طوریکه، بانک ها منابعی را جهت توسعه و تحول اقتصادی، اشتغال زایی، نوآوری و رقابت در هر بازاری تأمین می کنند. در این راستا، هدف اصلی این پژوهش بررسی نقش چابکی در تصمیم گیری کارآفرینانه مدیران بانک ها می باشد. جامعه آماری شامل مدیران وکارشناسان شعب بانک های سپه استان آذربایجان غربی می باشد. این پژوهش یک تحقیق توسعه ای و از نوع پژوهش های کمی-کیفی است. در مرحله کیفی با 11 نفر از مدیرانشد. در بخش کمی از روش های معادلات ساختاری استفاده شد در این بخش یک پرسشنامه بسته پاسخ با 28گویه اولیه منتج از مرحله کیفی طراحی و در بین جامعه تحقیق که شامل مدیران و کارشناسان حوزه مدیری استان که با توجه به استفاده تحلیل عاملی تاییدی نمونه تا سقف قابل قبول برای این ازمون ادامه پیدا کرد که شامل 145 نفر بود. به منظور بررسی و تایید روایی پرسشنامه تصمیم گیری های کارآفرینانه مبتنی بر چابکی براساس ابعاد و گویه‌های استخراج شده از تحلیل عاملی اکتشافی از مدل تحلیل عاملی مرتبه دوم استفاده شد. با توجه به یافته های مهمترین عوامل تصمیم گیری کارآفرینانه و عوامل اقتصادی بودند و مهمترین گویه ها نیز تجربه شکست در مدیری، منابع مالی و هوش تجاری شناسایی شدند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Entrepreneurial decision-making based on agility: a case study of Sepeh Banks in West Azerbaijan Province

نویسندگان [English]

  • foad Kouhzadi 1
  • adib eghbalyar 2
  • roya mohammadi 3
1 PhD in Business Administration, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
2 Master of Business Administration
3 Master of Business Administration
چکیده [English]

Abstract

Today, banks have become one of the most important sectors of countries'' economies; Thus, banks provide resources for economic development and transformation, job creation, innovation and competition in any market. In this regard, the main goal of this research is to investigate the role of agility in the entrepreneurial decision-making of bank managers. The statistical population includes managers and experts of Sepe Bank branches in West Azerbaijan Province. This research is a developmental research and a type of quantitative-qualitative research. In the qualitative stage with 11 managers. Structural equation methods were used in a quantitative part. In this part, a closed-ended questionnaire with 28 primary items resulted from the qualitative stage of design and among the research community, which includes managers and experts in the administrative field of the province, according to the use of confirmatory factor analysis, the sample can be up to the limit. Acceptance continued for this exam, which included 145 people. In order to examine and confirm the validity of the entrepreneurial decision-making questionnaire based on agility based on the dimensions and items extracted from the exploratory factor analysis, the second-order factor analysis model was used. According to the findings, the most important factors were entrepreneurial decision-making and economic factors, and the most important factors were the experience of failure in management, financial resources, and business intelligence.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Decision making
  • agility
  • management
  • Sepeh Bank