بررسی تاثیر کیتینگ خط مونتاژ بر مزیت رقابتی با میانجی گری زنجیره تامین ،بهره وری و تنوع محصول در سالن مونتاژ محصولات کوییک(مطالعه موردی:شرکت پارس خودرو)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجو کارشناسی ارشد ، گروه مدیریت بازرگانی ، دانشگاه پیام نور، کرج ، ایران

چکیده

هدف پژوهش، بررسی تاثیر کیتینگ خط مونتاژ بر مزیت رقابتی با میانجی گری زنجیره تامین ، بهره وری و تنوع محصول در سالن مونتاژ محصولات کوییک در شرکت پارس خودرو می باشد. جامعه این پژوهش شامل 300 نفر از کارکنان واحد تولید سالن های مونتاژ شرکت پارس خودرو می باشد. حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان محاسبه شده و تعداد 169 نفر نمونه مورداستفاده قرارگرفته است. داده های لازم ازطریق پرسشنامه های استاندارد جمع آوری شده است.یافته های تحقیق نشان می دهدکه کیتینگ تاثیر تنوع محصول را ازطریق زنجیره تامین و بهره وری تولید درسالن مونتاژ کوئیک ارتقا می دهد و در نتیجه تاثیری مثبت و معناداری در مزیت رقابتی در شرکت پارس خودرو دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the effect of assembly line kitting on competitive advantage through supply chain mediation, productivity and product diversity in the assembly hall of quick products (case study: Pars Khodro Company)

نویسنده [English]

  • Morteza Akbari
MSC.student, Department of Business/Strategic Management, Payam Noor University, Karaj branch, Iran
چکیده [English]

Achieving superior performance is a goal that organizations take various measures to achieve. Among them, capabilities have a significant impact on creating a competitive advantage for organizations, and among these capabilities, supply chain, production efficiency, and product diversity can be mentioned. Kurd. The aim of the research is to investigate the effect of assembly line kitting on competitive advantage through the mediation of supply chain, productivity and product diversity in the assembly hall of quick products in Pars Khodro Company. The population of this research includes 300 employees of the assembly hall production unit of Pars Khodro Company. The sample size was calculated using Morgan's table and 169 people were used as a sample. The necessary data has been collected through standard questionnaires. The findings of the research show that kitting improves the effect of product diversity through the supply chain and production efficiency in the quick assembly hall, and as a result, it has a positive and significant effect on the competitive advantage of Pars Khodro Company. has it.

کلیدواژه‌ها [English]

  • assembly line kitting
  • supply chain
  • production productivity
  • product variety
  • car parts

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 05 اسفند 1401
  • تاریخ دریافت: 04 اسفند 1401
  • تاریخ بازنگری: 08 خرداد 1402
  • تاریخ پذیرش: 05 اسفند 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 05 اسفند 1401