بررسی تاثیر تجربه معامله بر سوگیری های رفتاری هنگام معامله با نقش میانجی خود اندیشی و تعدیل گری روابط معتبر با مشاور، روابط معتبر با همسالان و میل به یادگیری (مورد مطالعه: مشتریان بورس اوراق بهادار تهران)

نوع مقاله : استخراج از پایان نامه کارشناسی ارشد

نویسندگان

1 استاد راهنما ،گروه مدیریت بازرگانی،دانشگاه پیام نور ،تهران ،ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد،مدیریت کسب و کار،د انشگاه پیام نور،تهران،ایران

چکیده

این تحقیق بررسی تاثیر تجربه معامله بر سوگیری های رفتاری هنگام معامله با نقش میانجی خود اندیشی و تعدیل گری روابط معتبر با مشاور، روابط معتبر با همسالان و میل به یادگیری باشد. درپژوهش حاضر به منظورتجزیه وتحلیل داده‌های حاصل از پرسشنامه، متناسب با نیاز آماری از نرم‌افزار آماری SPSS.V24 و از نرم‌افزار معادلات ساختاری SmartPLS.V3 در قالب دو بخش آمارتوصیفی و استنباطی بصورت رگرسیون خطی و چندگانه استفاده گردیده است. جامعه آماری این پژوهش مشتریان بورس اوراق بهادار در شهر تهران می‌باشند  که غیرقابل شمارش است. جهت محاسبه حجم نمونه موردنیاز برای پژوهش با استفاده از فرمول کوکران برای جوامع نامحدود در سطح اطمینان 5 درصد برابر با 384 نفر بدست آمده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که  متغییر های تجربه معامله بر سوگیری های رفتاری هنگام معامله با میانجی گری خود اندیشی تجربه معامله بر خود اندیشی با تعدیلگری روابط معتبر با مشاور تجربه معامله بر خود اندیشی با تعدیلگری روابط معتبر با همسالان تجربه معامله بر خود اندیشی با تعدیلگری میل به یادگیری تجربه معامله بر خود اندیشی خود اندیشی بر سوگیری های رفتاری هنگام معامله روابط معتبر با همسالان بر سوگیری های رفتاری هنگام معامله تاثیر معنادار دارد.بر این اساس خود اندیشی بر سوگیری های رفتاری هنگام معامله بیشترین تاثیر و تجربه معامله بر خود اندیشی با تعدیلگری میل به یادگیری کمتریت تاثیر را دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Impact of Trading Experience on Behavioral Biaries When Trading with Self -Mediating and Mining Credit Relationships with Counselor, Valid Relationships, and Learning Learning (Case Study: Tehran Stock Exchange Customers)

نویسندگان [English]

  • mehdi yadollahi 1
  • sadaf solokian 2
1 Supervisor, Business Management Department, Payam Noor University, Tehran, Iran
2 Master's student, Business Management, Payam Noor University, Tehran, Iran
چکیده [English]

This study examines the impact of trading experience on behavioral bias when trading with the mediating role of self -thought and modifying valid relationships with consultant, authentic relationships with peers, and a desire to learn. In the present study, the questionnaire was used to accommodate the data from the questionnaire, tailored to the statistical requirement of SPSS.V24 statistical software and the SmartPls.v3 structural equation software used in the form of a linear and multiple regression sections. The statistical population of this study is the customers of the stock exchange in Tehran which is non -count. To calculate the sample size required for research using Cochran formula for unlimited communities at a reliability level of 5 %, 384 people were obtained. The results show that the variables of transaction experience on behavioral bias when trading with the mediation of self -thinking experience of self -thinking by modifying valid relationships with the Trading Experience Consultant by adjusting valid relationships with peers of transaction transaction with self -reflection The desire to learn the experience of transaction has a significant impact on behavioral bias when trading valid relationships with peers on behavioral bias during transaction. Adjustment has a desire to learn less.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Systematic Trading Experience
  • Self
  • Reflection
  • Valid Relationships with Consultant
  • Valid Relationships with Peer
  • tendency to learn
  • Behavioral bias during trading