مروری سیستماتیک بر عوامل موثر بر کارافرینی فناورانه

نوع مقاله : استخراج از پایان نامه کارشناسی ارشد

نویسندگان

1 استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه ازاد اسلامی واحد تنکابن،تنکابن،ایران

2 دانشجوی دکتری کارافرینی دانشگاه ازاد اسلامی واحد چالوس،چالوس،ایران

چکیده

در جهان امروز افزایش پیچیدگی و رقابت به عنوان یکی از ویژگی های مهم مطرح می باشد. سازمان ها و شرکت های امروزی در محیطی پیچیده ودر عین حال پویا در حال فعالیت است و با یکدیگر تعامل دارند. با توجه به رشد روزافزون فناوری و سرعت رشد فناوری میتوان گفت شرکت ها برای باقی ماندن در عرصه رقابت مجبور به اتخاذ راهبردهای انطباق پذیر و نواورانه هستند تا بتوانند پاسخگوی تغییرات سریع، عدم اطمینان های محیطی و مهم ترین موضوع یعنی نیازهای مشتری و بازار باشند و بتوانند به این نیازها در زمان و مکان مناسب پاسخگو باشند.کارافرینی فناورانه حوزه ای بین رشته ای و رو به رشد است. در این مقاله ابتدا مفاهیم مرتبط با موضوع مقاله مورد بررسی قرار گرفته است. سپس عوامل مختلف تاثیر گذار بر کارافرینی فناورانه بیان شده است. در نهایت مباحث ذکر شده جمع بندی شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Systematic Overview of Factors Affecting Technological Entrepreneurship

نویسندگان [English]

  • elham Fazeli Veisari 1
  • مونا محمدی 2
1 Assistant Professor and Faculty Member of Islamic Azad University of Tonekabon Branch
2 PhD student in Islamic Azad University of Chalus Branch
چکیده [English]

In today's world, increasing complexity and competition is one of the most important features. Today's organizations and companies are operating in a complex, yet dynamic environment and interacting with each other. Given the growing technology growth and technology growth, it can be said that companies have to adopt adaptive and suburban strategies in order to remain in the competition so that they can meet rapid changes, environmental uncertainty and the most important issue, customer and market needs, and market needs. They can meet these needs in the right time and place. Technological creation is an interdisciplinary and growing field. This article first examines the concepts related to the subject of the article. Then various factors affecting technological entrepreneurship are expressed. Finally, the topics mentioned are summed up.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Systematic Overview
  • Entrepreneurship
  • Technology