بررسی تاثیر ابعاد تعامل ادراک شده اینترنتی بر قصد استفاده مداوم کاربران با نقش های میانجی زیبایی شناسی، جذابیت درک شده و نگرش مصرف کننده(مورد مطالعه: مشتریان شهر فرش)

نوع مقاله : استخراج از پایان نامه کارشناسی ارشد

نویسندگان

1 استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 کارشناسی ارشد مدیریت ، دانشکده مدیریت، اقتصاد و حسابداری، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

این تحقیق بررسی تاثیر  ابعاد تعامل ادراک شده اینترنتی بر قصد استفاده مداوم کاربران با نقش های میانجی زیبایی شناسی، جذابیت درک شده و نگرش مصرف کننده باشد. تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر چگونگی گردآوری اطلاعات توصیفی و از شاخه پیمایشی است. داده های تحقیق از طریق سوالات پنج گزینه ای لیکرت موجود در پرسشنامه تحقیق جمع آوری شده است. درپژوهش حاضر به منظورتجزیه وتحلیل داده‌های حاصل از پرسشنامه، متناسب با نیاز آماری از نرم‌افزار آماری SPSS.V24 و از نرم‌افزار معادلات ساختاری pls.V3 در قالب دو بخش آمارتوصیفی و استنباطی بصورت رگرسیون خطی و چندگانه استفاده گردیده است. جامع این تحقیق را مشتریان شهر فرش تهران تشکیل میدهند که تعداد آنها حغیر قابل می باشد. جهت محاسبه حجم نمونه موردنیاز برای پژوهش با استفاده از فرمول کوکران برای جامعه نامحدود در سطح اطمینان 5 درصد برابر با 384نفر بدست آمده است. نمونه مورد مطالعه به روش تصادفی جمع آوری شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که  متغییر های تعامل درک شده بر قصد استفاده مستمر با نقش میانجی ارزش ذاتی و نگرش(341/0) ارزش ذاتی بر قصد استفاده مستمر با نقش میانجی نگرش(104/0) تعامل درک شده بر ارزش ذاتی(393/0) شخصی سازی درک شده بر زیبایی شناسی(334/0) شخصی سازی درک شده بر جذابیت درک شده(406/0) کنترل درک شده بر زیبایی شناسی(202/0) کنترل درک شده بر جذابیت درک شده(167/0) پاسخگویی درک شده بر زیبا شناسی(123/0) پاسخگویی درک شده بر جذابیت درک شده(219/0)در مشتریان شهر فرش تاثیر معنادار دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the effect of perceived internet interaction dimensions on users' continuous use intention with the mediating roles of aesthetics, perceived attractiveness and consumer attitude(case of study: the augmented reality of Farsh city)

نویسندگان [English]

  • seyedeh maasoumeh Ghamkhari 1
  • zahra rostaee 2
1 Assistant Professor, Department of Business Management, Payame Noor University, Tehran, Iran
2 Master of Business Management, Faculty of Management, Economics and Accounting, Payam Noor University, Tehran, Iran
چکیده [English]

This research is to investigate the effect of perceived internet interaction dimensions on users' continuous usage intention with the mediating roles of aesthetics, perceived attractiveness and consumer attitude. The research is descriptive and survey in terms of practical purpose and in terms of how to collect information. Research data has been collected through five-choice Likert questions included in the research questionnaire. In this research, in order to analyze the data obtained from the questionnaire, according to the statistical needs, SPSS.V24 statistical software and pls.V3 structural equation software were used in the form of descriptive and inferential statistics in the form of linear and multiple regression. The totality of this research is made up of the customers of Shahr Farsh, Tehran, whose number is insignificant. In order to calculate the required sample size for the research, using Cochran's formula for an unlimited population at a confidence level of 5%, it is equal to 384 people. The studied sample was collected by the available method. The research results show that the variables of perceived interaction on the intention of continuous use with the mediating role of intrinsic value and attitude (0.341), intrinsic value on the intention of continuous use with the mediating role of attitude (0.104), perceived interaction on intrinsic value (393) 0.0) Perceived personalization on aesthetics (0.334) Perceived personalization on perceived attractiveness (0.406) Perceived control on aesthetics (0.202) Perceived control on perceived attractiveness (0.167) ) Perceived responsiveness on aesthetics (0.123) Perceived responsiveness on perceived attractiveness (0.219) has a significant effect on the customers of Farsh city.

کلیدواژه‌ها [English]

  • perceived personalization
  • perceived control
  • perceived responsiveness
  • aesthetics
  • perceived attractiveness
  • attitude
  • continuous use intention