مدیریت چرخه کسب‌ وکار برمبنای ارتقاء عملکرد( مطالعه موردی: شرکت های خدمات محور )

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی سازمانی وصنعتی، گروه روانشناسی، واحد تنکابن، دانشگاه آزاد اسلامی، تنکابن، ایران

2 دانشجوی دکترای اقتصاد ،گروه اقتصاد، دانشکده مدیریت و اقتصاد و کارآفرینی، دانشگاه رازی،کرمانشاه، ایران

3 استادیارگروه علوم نربیتی و مدیریت آموزشی، واحد تنکابن، دانشگاه آزاد اسلامی، تنکابن، ایران

چکیده

کسب و کارها در دنیای کنونی فراتر از افکار شده اند و باتوجه به توسعه فناوری ها، تجهیزات، تقاضاها، رقابت ها، شایستگی ها و... اینطور باید گفت که آینده را باید هم اینگونه ترسیم کرد.این تحقیق مبتنی بر استراتژی پژوهشی، روش پژوهشی از نوع کیفی، ابراز جمع آوری داده ها( کتابخانه ای)، مصاحبه های نیمه ساختار یافته است. در تحلیل ساختاری مصاحبه، اجزای ساختار متن نوشتاری مصاحبه، یعنی واژه ها، مفاهیم و ارتباط میان آنها بر حسب میزان تکرار، تعداد واژه ها، الفاظ، کنایه ها و اصطلاحات به کار رفته در جمله ها و میزان تکرارشان شمارش و بررسی می گردد تا الگوهای موجود در گفته ها کشف شود در این راستا با استفاده از رویکرد هدفمند و مطالعات داده های اولیه، ثانویه، مصاحبه های نیمه ساختارمند انجام گردیده است.برای بدست آوردن اعتبار و روایی داده‌ها از روشهای بازبینی مشارکت کنندگان و مرور خبرگان غیر شرکت کننده در پژوهش و همچنین تحلیل عاملی تاییدی استفاده گردید . استناد به نظرات صاحب نظران نیز در این امر حائز اهمیت بوده است. طراحی و تبیین مدل مدیریت فرآیند کسب و کار با رویکرد ارتقاء عملکرد در شرکت های خدمات محور ، شناسایی شاخص اصلی در طراحی مدل مدیریت فرآیند کسب و کار در شرکت های خدمات محور ، شناسایی عوامل علی تأثیرگذار همچنین شناسایی عوامل زمینه ای (بستر) تأثیرگذار در طراحی مدل مذکور در شرکت های خدمات محور از اهداف این تحقیق است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Business cycle management based on performance improvement (Case Study: Service-Based Companies)

نویسندگان [English]

  • Emran Baouj Khoshamian 1
  • Mina Naeimi 2
  • mitra sadoughi 3
1 Master's student in organizational and industrial psychology, Department of Psychology, Tunkabon Branch, Islamic Azad University, Tunkabon
2 تهران میدان ونک خیابان گاندی شمالی خیابان برادران شریفی پلاک 32 5
3 Assistant Professor, Department of Educational Sciences and Educational Management, Tonkabon Branch, Islamic Azad University, Tonkabon, Iran
چکیده [English]

Businesses in today's world have gone beyond ideas, and given the development of technology, equipment, demand, competition, competencies, etc., it must be said that the future must be mapped in this way.
This research is based on research strategy, qualitative research method, data collection (library), semi-structured interviews.
In the structural analysis of the interview, the components of the structure of the written text of the interview, ie words, concepts and the relationship between them are counted and examined in terms of repetition rate, number of words, words, allusions and terms used in sentences and their repetition rate. Discover patterns in statements.
In this regard, semi-structured interviews have been conducted using a purposeful approach and studies of primary and secondary data.
In order to obtain the validity and reliability of the data, the methods of reviewing the participants and reviewing the non-participating experts in the research as well as confirmatory factor analysis were used.
Citing the opinions of experts has also been important in this regard.
Designing and explaining the business process management model with a performance improvement approach in service-oriented companies, identifying the main indicators in designing the business process management model in service-oriented companies, identifying influential causal factors as well as identifying underlying factors (context) influencing The design of this model in service-oriented companies is one of the objectives of this research.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Business management
  • performance enhancement
  • service-oriented companies
  • business management model