بررسی عوامل مؤثر بر ارتقاء بهره‌وری نیروی انسانی بر اساس مدل کوپمن (مورد مطالعه: گروه صنعتی ایران خودرو)

نوع مقاله : استخراج از پایان نامه کارشناسی ارشد

نویسندگان

1 گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

2 گروه مدیریت دولتی، مرکز تحصیلات تکمیلی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

چکیده

در تحقیق حاضر با توجه به اهمیت و جایگاه نیروی انسانی، عوامل موثر بر ارتقاء بهره‌وری نیروی انسانی در قالب عوامل سازمانی مدل کوپمن مورد بررسی قرار گرفته است که 6 فرضیه زیر مورد آزمون قرار گرفت: بین مشارکت کارکنان در تعیین اهداف شغلی و ارتقاء بهره وری نیروی انسانی رابطه معناداری وجود دارد، انتخاب و گزینش صحیح کارکنان و ارتقاء بهره‌وری نیروی انسانی رابطه معناداری وجود دارد، بین سیستم جبران خدمات و ارتقاء بهره‌وری نیروی انسانی رابطه معناداری وجود دارد، بین شیوه‌‌های رهبری سازمان و ارتقاء بهره‌وری نیروی انسانی رابطه معناداری وجود دارد، بین ساختار سازمانی و ارتقاء بهره‌وری نیروی انسانی رابطه معناداری وجود دارد، بین برنامه ریزی آموزشی و ارتقاء بهره‌وری نیروی انسانی رابطه معناداری وجود دارد. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش اجرا توصیفی_همبستگی است. جامعه آماری مورد بررسی کارکنان و مدیران گروه صنعتی ایران خودرو بوده که با بهره‌گیری از جدول مورگان حجم نمونه 196 نفر به صورت تصادفی انتخاب شد و از طریق توزیع پرسشنامه مورد سنجش قرار گرفت. تجزیه و تحلیل نتایج از طریق ضریب همبستگی اسپیرمن و رگرسیون و آزمون یومان-ویتنی و آزمون فریدمن انجام شد. بر اساس نتایج حاصله ارتباط معناداری میان کلیه عوامل سازمانی شامل مشارکت، گزینش صحیح کارکنان، سیستم پرداخت، شیوه‌های رهبری، ساختار سازمانی و برنامه‌‌های آموزشی) با بهره‌وری نیروی انسانی وجود دارد که بیشترین تاثیر را مشارکت کارکنان بر بهره‌وری داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effective Factors on Improving Human Resource Productivity based on Kopman Model (Case study: Iran Khodro Industrial Group)

نویسندگان [English]

  • Amirhossein Amirkhani 1
  • Hamid Akbari 2
1 Department of Public Administration, Faculty of Management, Payame Noor University, Tehran, Iran.
2 Department of Administration, Payame Noor University, High Education Center, Tehran, Iran.
چکیده [English]

In the present study, considering the importance and position of human resources, the factors affecting the improvement of human resources productivity in the form of organizational factors of Kopman model have been examined. The following 6 hypotheses were tested: between employee participation in setting career goals and improving productivity There is a significant relationship between human resources, correct selection and selection of employees and improving the productivity of human resources, there is a significant relationship between the service compensation system and improving the productivity of human resources, there is a significant relationship between organizational leadership methods and improving human productivity. There is a significant relationship between organizational structure and improving the productivity of human resources, there is a significant relationship between educational planning and improving the productivity of human resources. The present study is applied in terms of purpose and descriptive-correlation in terms of implementation method. The statistical population was the employees and managers of Iran Khodro Industrial Group. Using a Morgan table, the sample size of 196 people was randomly selected and measured by distributing a questionnaire. The results were analyzed by Spearman correlation coefficient and regression and Yuman-Whitney test and Friedman test. Based on the results, there is a significant relationship between all organizational factors (including participation, proper selection of employees, payment system, leadership methods, organizational structure and training programs) with human resource productivity, which has the greatest impact on employee productivity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Productivity
  • Human Resource
  • Participation
  • Empowerment
  • Iran Khodro