نقش میانجی اعتماد به رهبر در رابطه بین رهبری بافضیلت و رفاه مرتبط با کار کارکنان اداره آموزش و پرورش استان یزد

نوع مقاله : استخراج از پایان نامه کارشناسی ارشد

نویسنده

کارشناس ارشد مدیریت آموزشی و دبیر آموزش و پرورش یزد، یزد،ایران

چکیده

این مطالعه با هدف نقش رهبری با فضیلت بر اشتیاق کاری،  رضایت شغلی و اثرات مربوط به کار کارکنان اداره آموزش و پرورش شهر یزد انجام شده است. جامعه­ی آماری این پژوهش را کارکنان آموزش و پرورش شهر یزد تشکیل می­دهند که تعداد آن­ها حدود 320 نفر می­باشد. جهت انتخاب حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران نمونه 175 نفری به شیوه تصادفی ساده انتخاب گردید. جهت اندازه­گیری اثرات مربوط به کار از پرسشنامه احمد و همکاران(2018)؛ رضایت شغلی مینه سوتا(2009)؛ اشتیاق شغلی شوفلی و همکارانش (2006)؛ اعتماد به رهبر، نویتاساری و همکاران(2021) و رهبری با فضیلت از پرسشنامه وانگ و هاکت(2015) استفاده گردید. پایایی پرسشنامه به وسیله ضریب­ آلفای کرونباخ و پایایی مرکب و روایی آن توسط روایی سازه و محتوایی مورد بررسی و تایید قرار گرفت. با استفاده از تکنیک مدل­سازی معادلات ساختاری فرضیه های تحقیق مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج تحقیق بیانگر آن بود که رهبری با فضیلت تاثیر مثبت و معناداری بر اعتماد به رهبر دارد. اعتماد به رهبر نیز تاثیر مثبت و معناداری بر اثرات مربوط به کار، رضایت شغلی و اشتیاق شغلی دارد. همچنین اعتماد به رهبر نقش میانجی در رابطه بین رهبری با فضیلت و ابعاد رفاه مربوط به کار(اثرات مربوط به کار، رضایت شغلی و اشتیاق شغلی) ایفا می کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The mediating role of the leader of trust in the relationship between the leadership of the virtue and the welfare related to the work of the staff of Yazd Education Department

نویسنده [English]

  • seyyed mohammad amin afkhami
Master of Education Management and Education Secretary of Yazd, Yazd, Iran
چکیده [English]

This study aimed at the role of leadership with virtue on work enthusiasm, job satisfaction and the effects of the staff of Yazd Education Department. The statistical community of this study is comprised of education staff in Yazd, with about 320. To select the sample size, the 175 -person sample formula was selected in a simple random way. To measure the effects related to the work from Ahmad et al. (2018); Minnesota's job satisfaction (2009); Schuffli's and his colleagues' job passion (2006); The trust in the Leader, Nodasari et al. (2021) and the virtue leadership were used by Wang and Hatthew (2015) questionnaire. The reliability of the questionnaire was evaluated and approved by the Cronbach's alpha coefficient and its composite reliability and validity by structural validity and content. Using the modeling technique of structural equations, research hypotheses were analyzed. The results of the study indicated that virtue leadership had a positive and significant impact on trust in the leader. Trust in the leader also has a positive and significant impact on work, job satisfaction, and job desire. The trust in the leader also plays a mediator in the relationship between leadership and virtue and work -related welfare dimensions (work effects, job satisfaction and job passion).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Leadership with virtue
  • confidence in the leader
  • work -related
  • job satisfaction and job passion
  • employees