بررسی تاثیر انسان انگاری برند هوشمند بر دفاع از برند با نقش میانجی عشق برند با نقش تعدیلگری نگرش نسبت به فاصله گذاری اجتماعی (مورد مطالعه: مشتریان محصولات سن ایچ)

نوع مقاله : استخراج از پایان نامه کارشناسی ارشد

نویسندگان

1 دکتری مدیریت بازرگانی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

2 استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

این تحقیق بررسی تاثیر انسان انگاری برند بر دفاع از برند با نقش میانجی عشق برند با نقش تعدیلگری نگرش نسبت به فاصله گذاری اجتماعی می باشد. این پژوهش، از نظر هدف، از نوع تحقیقات کاربردی است و این تحقیق از میان تحقیقات پیمایشی به شیوه مقطعی انجام گردیده است.درپژوهش حاضر به منظورتجزیه وتحلیل داده‌های حاصل از پرسشنامه، متناسب با نیاز آماری از نرم‌افزار آماری SPSS.V24 و از نرم‌افزار معادلات ساختاری pls.V3 در قالب دو بخش آمارتوصیفی و استنباطی بصورت رگرسیون خطی و چندگانه استفاده گردیده است. جامعه آ‌ماری پژوهش شامل جامعه آماری این پژوهش مشتریان دیجی‌کالا در شهر تهران می‌باشند  که غیرقابل شمارش است . بر اساس فرمول کوکران در سطح اطمینان 95% ، تعداد 384 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شده اندو نمونه گیری به صورت تصادفی ساده می باشد.نتایج پژوهش نشان داد که انسان انگاری برند بر دفاع از برند با نقش میانجی عشق برند (140/0) انسان انگاری برند بر دفاع از برند (148/0) انسان انگاری برند بر عشق برند (483/0) عشق برند بر دفاع از برند (290/0) در میان مشتریان محصولات سن ایچ در شهر تهران تاثیر معنادار دارد و همچنین نگرش نسبت به فاصله گذاری اجتماعی در تاثیر انسان انگاری برند بر دفاع از برند(125/0) نگرش نسبت به فاصله گذاری اجتماعی در تاثیر انسان انگاری برند بر عشق برند(140/0) نگرش نسبت به فاصله گذاری اجتماعی در تاثیر عشق برند بر دفاع از برند(02/0) در میان مشتریان محصولات سن ایچ در شهر تهران نقش تعدیلگر دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the effect of brand anthropomorphism on brand defense with the mediating role of brand love with the moderating role of attitude towards social distancing (case study: customers of Sen H products)

نویسندگان [English]

  • Davoud Mohammadi 1
  • seyedeh maasoumeh Ghamkhari 2
1 PhD in Business Administration, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
2 Assistant Professor, Department of Business Management, Payame Noor University, Tehran, Iran
چکیده [English]

This research examines the effect of brand anthropomorphism on brand defense with the mediating role of brand love and the moderating role of attitude towards social distancing. This research, in terms of its purpose, is of the type of applied research, and this research was conducted in a cross-sectional way among survey research. In this research, in order to analyze the data obtained from the questionnaire, in accordance with the statistical needs of the SPSS V24 statistical software and the equations software. pls.V3 structure has been used in the form of descriptive and inferential statistics in the form of linear and multiple regression. The statistical population of this research includes the digital goods customers in Tehran, which cannot be counted. Based on Cochran's formula at a confidence level of 95%, 384 people were selected as a statistical sample using simple random sampling. The results of the research showed that brand anthropomorphism has a significant effect on brand defense with the mediating role of brand love (0.140 ) brand anthropomorphism on brand defense (0.148), brand anthropomorphism on brand love (0.483), brand love on brand defense (0.290) has a significant effect among the customers of Senh products in Tehran, and also the attitude Regarding social distancing in the effect of brand anthropomorphism on brand defense (0.125) Attitude toward social distancing in the effect of brand anthropomorphism on brand love (0.140) Attitude toward social distancing in the effect of brand love on defense From the brand (0.02) it has a moderating role among the customers of Sun H products in Tehran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Attitude towards distancing
  • brand anthropomorphism
  • brand defense
  • brand love
اثنی عشری، ش.، و صدقیان حکاک، ن. (1398). بررسی مفهوم آنتروپومورفیسم در مسکات و حضور آن در شخصیت پردازی. پژوهشنامه اورمزد, -(46 ), 255-267.
اسماعیل توسلی،1399،بررسی تاثیر نوستالژی و عشق به برند بر قصد خرید مصرف کنندگان (مورد مطالعه: برند تلفن همراه سامسونگ)،
اکبری، محمد و رحیمی، مینا و قاسمی، محمد،1400،بررسی تاثیر اعتماد به برند بر وفاداری به برند با توجه به نقش میانجیگری عشق به برند و تناسب خودپنداره و نفوذ اجتماعی،هفتمین کنفرانس ملی مطالعات مدیریت در علوم انسانی،تهران،
جلال الدین حسانی،1399،مدیریت کیفری گردشگری استان گیلان در هنگام پیاده سازی طرح فاصله گذاری اجتماعی در دوران کارزار با کرونا ویروس 2019،اولین کنفرانس ملی بهینهسازی سیستمهای تولیدی و خدماتی،رودسر،
جوادامین خندقی و سیده زینب میرشاه ولد،1400،بازخوانی نقوش سفال نیشابور مبتنی بر مفهوم انسان انگاری،هفتمین کنفرانس بین المللی گردشگری، فرهنگ و هنر،
حاجی جعفری، محمد و ولی محمد، افشین و مهدوی، مهسا و رضائی، محمدحسین،1400،بررسی ملخ های هم محور و تاثیر فاصله گذاری بین آنها بر نیروی رانش،چهارمین همایش ملی مکانیک محاسباتی و تجربی،
حسنائی، م.، و مسعودنیا، ن. (1398). چگونگی اثرگذاری شخصیت مسکات در انیمیشن هایِ تبلیغاتیِ محصولاتِ غذایی. هنرهای نمایشی و موسیقی (هنرهای زیبا), 24(1 ), 37-48.
حسین نوروزی و حجت امیری،1399،بررسی عوامل موثر بر هویت یابی مبتنی بر برند و تاثیر آن بر وفاداری و حمایت از برند،سومین کنفرانس بین المللی مدیریت کسب و کار،تهران،
فریدونی، م.، و کلاته سیفری، م. (1398). ارائه مدلی از تاثیر تجربه و آگاهی از برند بر عشق به برند و قصد مشتریان. مدیریت و توسعه ورزش, 8(2 (پیاپی18) ), 191-204.
قاسم پور، نسترن و صمدی، محمود و دودانگه، سارا،1399،تاثیر پرستیژ برند و شخصیت انسانی برند بر درگیری مشتری-برند در شبکه های اجتماعی با نقش هویت برند-مصرف کننده،اولین کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای نوین در مهندسی صنایع و مدیریت و حسابداری،ساری
گلچی، محمدرضا و علی نژاد، فریبا و علی نژاد، فرهاد،1400،تاثیر مسئولیت اجتماعی شرکتی بر حمایت از برند مصرف کننده: نقش احساسات اخلاقی، نگرش ها، و تفاوت های فردی (مورد مطالعه: کارکنان شرکت تجاری الکترونیکی دیجی کالا)،نهمین کنفرانس بین المللی مدیریت، تجارت جهانی، اقتصاد، دارایی و علوم اجتماعی،
مریم گودینی،1400،بررسی تاثیر سبزنمایی شرکت بر رفتار مصرفکننده با نقش میانجی تصویر برند و عشق به برند،اولین کنفرانس بین المللی جهش علوم مدیریت، اقتصاد و حسابداری،ساری،
مصطفی مظفری و مریم امینیان،1400،تحلیل حقوقی حمایت از مالکین برند در برابر استفاده غیرمنصفانه،
مهشید عزیزی و نجمه راموز،1400،بررسی نقش تعدیلگری عشق به برند در رابطه بین اقدامات ضد برند ناشی از خیانت ادراک شده،هفتمین کنفرانس ملی مطالعات مدیریت در علوم انسانی،تهران،
نادر نادری،1401،بررسی عشق به برند در صنایع غذایی آترین پروتئین و ارتباط آن با شخصیت برند و وفاداری مشتری،چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت، علوم انسانی و رفتاری در ایران و جهان اسلام،تهران،
نسرین اصلانی،1400،نمود های انسان انگاری در اساطیر ایران براساس متون فارسی میانه (پهلوی)،دهمین کنفرانس بین المللی مطالعات زبان،ادبیات،فرهنگ و تاریخ،
وفائی، جعفر و بهرامزاده، حسینعلی و بهرامزاده، زهرا،1401،بررسی نقش میانجی عشق به برند در رابطه بین تجربه برند و وفاداری مشتری (مورد مطالعه : برند تلفن همراه اپل؛ شهرستان بجنورد)،اولین کنفرانس ملی نوگرایی در پژوهش های مدیریت،حسابداری و اقتصاد،مشهد،
هانیه آذری و محسن مرادی،1400،بررسی تاثیر برند شخصی ورزشکاران بر ارزش ویژه برند و تحلیل نتایج در ایجاد عشق به برند در بین مشتریان محصولات ورزشی،هفتمین کنفرانس ملی مطالعات مدیریت در علوم انسانی،تهران،
Ali, F., Dogan, S., Amin, M., Hussain, K., & Ryu, K. (2021). Brand anthropomorphism, love and defense: does attitude towards social distancing matter?. The Service Industries Journal, 41(1-2), 58-83.
Amaro, S., Barroco, C., & Antunes, J. (2020). Exploring the antecedents and outcomes of destination brand love. Journal of Product & Brand Management.
Arghashi, V., Bozbay, Z., & Karami, A. (2021). An integrated model of social media brand love: Mediators of brand attitude and consumer satisfaction. Journal of Relationship Marketing, 20(4), 319-348.
Arghashi, V., Bozbay, Z., & Karami, A. (2021). An integrated model of social media brand love: Mediators of brand attitude and consumer satisfaction. Journal of Relationship Marketing, 20(4), 319-348.
Arifin, M., Sukrisno, W. H., Arifin, Z., & Setyorini, W. (2022). LEGAL PROTECTION OF REGISTERED COSMETIC BRAND. UNTAG Law Review, 6(1), 28-38.
Baum, N. M., Jacobson, P. D., & Goold, S. D. (2009). “Listen to the people”: Public deliberation about social distancing measures in a pandemic. The American Journal of Bioethics, 9(11), 4–14
Khoa, D., Wang, C. Y., & Guchait, P. (2020). Using regulatory focus to encourage physical distancing in services: When fear helps to deal with Mr. Deadly COVID-19. The Service Industries Journal, 1–26.
Kim, T., Sung, Y., & Moon, J. H. (2020). Effects of brand anthropomorphism on consumer-brand relationships on social networking site fan pages: The mediating role of social presence. Telematics and Informatics, 51, 101406.
Kurniullah, A. Z., & Aprilia, N. (2019). Design for anti-brand counterfeit and brand protection through a study of semiotics and consumer vals (values and lifestyle). International Journal of Development Research, 9(08), 28929-28937.
Kusuma, R. C. S. D., Abdurohim, A., Augustinah, F., & Hendrayani, E. (2022). ULOS PRODUCT PURCHASE DECISION JUDGING FROM ASPECTS OF PRICE, BRAND LOVE AND CUSTOMER BRAND ENGAGEMENT. SULTANIST: Jurnal Manajemen dan Keuangan, 10(1), 108-119.
Kusuma, R. C. S. D., Abdurohim, A., Augustinah, F., & Hendrayani, E. (2022). ULOS PRODUCT PURCHASE DECISION JUDGING FROM ASPECTS OF PRICE, BRAND LOVE AND CUSTOMER BRAND ENGAGEMENT. SULTANIST: Jurnal Manajemen dan Keuangan, 10(1), 108-119.
Kwon, S., Joshi, A. D., Lo, C. H., Drew, D. A., Nguyen, L. H., Guo, C. G., ... & Chan, A. T. (2021). Association of social distancing and face mask use with risk of COVID-19. Nature Communications, 12(1), 1-10.
Le, M. T. (2021). The impact of brand love on brand loyalty: the moderating role of self-esteem, and social influences. Spanish Journal of Marketing-ESIC.
Le, M. T. (2022). Does brand love lead to brand addiction?. Journal of Marketing Analytics, 1-12.
Lee, C. T., & Hsieh, S. H. (2022). Can social media-based brand communities build brand relationships? Examining the effect of community engagement on brand love. Behaviour & Information Technology, 41(6), 1270-1285.
Liu, F., Wei, H., Zhu, Z., & Chen, H. A. (2022). Warmth or competence: Brand anthropomorphism, social exclusion, and advertisement effectiveness. Journal of Retailing and Consumer Services, 67, 103025.
Lv, X., & Wu, A. (2021). The role of extraordinary sensory experiences in shaping destination brand love: An empirical study. Journal of Travel & Tourism Marketing, 38(2), 179-193.
Ma, J., Tu, H., Zhou, X., & Niu, W. (2021). Can brand anthropomorphism trigger emotional brand attachment?. The Service Industries Journal, 1-24.
Mostafa, M. M., & Albloushy, H. E. (2021). Anthropomorphism and consumer attitudes: a cross-cultural comparison of Kuwait and the USA. International Journal of Comparative Management, 4(1), 71-91.
Pera, R., Viglia, G., Grazzini, L., & Dalli, D. (2019). When empathy prevents negative reviewing behavior. Annals of Tourism Research, 75, 265–278.
Puzakova, M., & Aggarwal, P. (2018). Brands as rivals: Consumer pursuit of distinctiveness and the role of brand anthropomorphism. Journal of Consumer Research, 45(4), 869-888.‏
Qian, M., & Jiang, J. (2020). COVID-19 and social distancing. Journal of Public Health, 1-3.
Regula, T. C. (2010). Game theory of social distancing in response to an epidemic. PLoS Computational Biology, 6(5), e1000793. h
Ridhwan, R. M., Moko, W., & Hadiwidjojo, D. (2021). The impact of e-brand experience on e-brand loyalty mediated e-brand love and e-brand trust: A study on Go-Pay users in Go-Jek application in Malang City. International Journal of Research in Business and Social Science (2147-4478), 10(3), 132-138.
Roy, S. K., Singh, G., Japutra, A., & Javed, M. (2021). Circle the wagons: measuring the strength of consumers’ brand defense. Journal of Strategic Marketing, 1-21.‏
Wang, Y. C., Qu, H., & Yang, J. (2019). The formation of sub-brand love and corporate brand love in hotel brand portfolios. International Journal of Hospitality Management, 77, 375–384.
Wilder-Smith, A., & Freedman, D. O. (2020). Isolation, quarantine, social distancing and community containment: Pivotal role for old-style public health measures in the novel coronavirus (2019- nCoV) outbreak. Journal of Travel Medicine, 27(2).
Wilk, V., Soutar, G., & Harrigan, P. (2019). Online brand advocacy (OBA): The development of a multiple item scale. Journal of Product & Brand Management, 29(4), 415–429
Xu, P., Dredze, M., & Broniatowski, D. A. (2020). The twitter social mobility index: Measuring social distancing practices from geolocated tweets. Retrieved August 24, 2020, from https://arxiv.org/ pdf/2004.02397.pdf
Yomoda, K., & Kurita, S. (2021). Influence of social distancing during the COVID-19 pandemic on physical activity in children: A scoping review of the literature. Journal of Exercise Science & Fitness, 19(3), 195-203.
You, Q., & Chen, C. (2021). Analysis on China’s Export Brand Strategy. In E3S Web of Conferences (Vol. 235, p. 02060). EDP Sciences.
Zhang, M., Zhang, G. Y., Gursoy, D., & Fu, X. R. (2018). Message framing and regulatory focus effects on destination image formation. Tourism Management, 69, 397–407.
Zimaglia, A. (2018). Instruments and strategies of online brand protection in China.