بررسی تاثیر یکپارچه سازی چندکاناله ، اعتماد و وفاداری افلاین و انلاین بر قصد خرید مجدد (مورد مطالعه: مشتریان فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش شهر تهران)

نوع مقاله : استخراج از پایان نامه کارشناسی ارشد

نویسندگان

1 استاد راهنما، استادیار گروه مدیریت بازرگانی ، دانشکده اقتصاد ، مدیربت ، حسابداری ، دانشگاه پیام نور، تهران ، ایران

2 کارشناسی ارشد مدیریت ، دانشکده مدیریت، اقتصاد و حسابداری، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی تاثیر یکپارچه سازی چندکاناله ، اعتماد و وفاداری افلاین و انلاین بر قصد خرید مجدد (مورد مطالعه: مشتریان فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش شهر تهران) صورت گرفته است. برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامه‌ای شامل 22 پرسش با طیف لیکرت پنج درجه استفاده گردید. ابتدا پرسشنامه از دیدگاه خبرگان امر از نظر روایی محتوا تایید شد. برای سنجش پایایی نیز ضریب آلفای کرونباخ محاسبه گردید. ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه 862/0 محاسبه گردید. بنابراین پایایی پرسشنامه مطلوب ارزیابی گردیده است. جامعه آماری این تحقیق مشتریان فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش شهر تهران  می باشد که تعداد آنها نامحدود است. که با استفاده از فرمول نمونه گیری از جوامع نامحدود تعداد 384 نفر به عنوان حجم نمونه تعیین شده است. برای آزمون فرضیه‌های پژوهش از آزمون های همبستگی و نرم افزار SPSS استفاده شده است و  با استفاده از معادلات ساختاری در warp pls .v7 به تجزیه و تحلیل فرضیات پرداخته شده است.  نتایج فرضیات نشان داد یکپارچه سازی چندکاناله بر وفاداری انلاین و وفاداری افلاین تأثیر معناداری دارد. و همچنین اعتماد بر وفاداری انلاین و وفاداری افلاین تأثیر معناداری دارد. و همچنین وفاداری انلاین و وفاداری افلاین بر قصد خرید مجدد تأثیر معناداری دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Impact of Integration, Multi -Set, Trust and Loyalty Online Online Intention Interested (Code: Customers of Cyrus Horizon Chain Stores)

نویسندگان [English]

  • ali ghorbani 1
  • Alireza davoodi 2
1 Supervisor, Assistant Professor of Business Management, Faculty of Economics, Management, Accounting, Payam Noor University, Tehran, Iran
2 Master of Business Management, Faculty of Management, Economics and Accounting, Payam Noor University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The aim of investigating the impact of multi -channel integration, trust and loyalty and online loyalty on the intention to re -purchase (Code: Customers of Cyrus Horizon Chain Stores) in Tehran. A questionnaire, including 22 questions with a five -degree Likert spectrum, was used to collect data. First, the questionnaire was confirmed in terms of content validity from the perspective of the content. The Cronbach's alpha coefficient was also calculated to measure reliability. Cronbach's alpha coefficient of 0.862 was calculated. Therefore, the reliability of the favorable questionnaire has been evaluated. The statistical population of this research is customers of the Cyrus Horizon Chain Stores in Tehran, which are unlimited. Using the sampling formula of unlimited societies, 384 people are determined as the sample size. SPSS correlation tests and software are used to test the research hypotheses and analyze the hypotheses using structural equations in Warp Pls .V7. The results showed that multi -channel integration had a significant impact on online loyalty and offline loyalty. And trust has a significant impact on online loyalty and offline loyalty. As well as online loyalty and offline loyalty have a significant impact on the intention to re -purchase.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Offline loyalty
  • intention to repurchase
  • integrate multi -channel