بررسی تاثیر ساختار و آگاهی فرهنگی بر عملکرد استراتژیک با نقش میانجی هوش رقابتی (مورد مطالعه: بانک ملت)

نوع مقاله : مقاله علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری مدیریت بازرگانی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

2 کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، اقتصاد و حسابداری، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

این تحقیق بررسی تاثیر ساختار و آگاهی فرهنگی بر عملکرد استراتژیک با نقش میانجی هوش رقابتی می باشد. تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر چگونگی گردآوری اطلاعات توصیفی از نوع  پیمایشی  مقطعی است. داده های تحقیق از طریق سوالات پنج گزینه ای لیکرت موجود در پرسشنامه تحقیق جمع آوری شده است. جامعه­ی مورد پژوهش تعداد کارکنان بانک سپه خرم‌آباد کوکران برای جامعه محدود استفاده می شود که کل جامعه آماری بالغ بر 1500نفرمی باشد جهت محاسبه حجم نمونه موردنیاز برای پژوهش با استفاده از فرمول کوکران در سطح اطمینان 5 درصد برابر با 306نفر بدست آمده است. نمونه مورد مطالعه به روش در دسترس جمع آوری شده است.نتایج پژوهش نشان داد که متغیرهای ساختار بانک بر عملکرد استراتژیک با نقش میانجی برنامه ریزی (405/0) آگاهی فرهنگی بر عملکرد استراتژیک با نقش میانجی برنامه ریزی (360/0) ساختار بانک بر عملکرد استراتژیک با نقش میانجی تحلیل و بررسی(421/0) آگاهی فرهنگی بر عملکرد استراتژیک با نقش میانجی تحلیل و بررسی(081/0) تحلیل و بررسی(924/0) آگاهی فرهنگی بر عملکرد استراتژیک با نقش میانجی(080/0) ساختار بانک بر عملکرد استراتژیک با نقش میانجی ارتباطات(429/0) آگاهی فرهنگی بر عملکرد استراتژیک با نقش میانجی ارتباطات(130/0) ساختار بانک بر برنامه ریزی(405/0) آگاهی فرهنگی بر برنامه ریزی(359/0) ساختار بانک بر تحلیل و بررسی(177/0) آگاهی فرهنگی بر تحلیل و بررسی(226/0) ساختار بانک بر جمع آوری اطلاعات(149/0) آگاهی فرهنگی بر جمع آوری اطلاعات(099/0) ساختار بانک بر ارتباطات(566/0) آگاهی فرهنگی بر ارتباطات(171/0) برنامه ریزی بر عملکرد استراتژیک(541/0) تحلیل و بررسی بر عملکرد استراتژیک(357/0) جمع آوری اطلاعات بر عملکرد استراتژیک(804/0) ارتباطات بر عملکرد استراتژیک(758/0) در شعب بانک ملت شهر تهران، تاثیر معنادار دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Impact of Structure and Cultural Consciousness on Strategic Performance with the Media of Competitive Intelligence (Case Study: Bank Mellat)

نویسندگان [English]

  • mohammad mehdi khazeifar 1
  • mohsen amraei 2
1 Ph.D. in Business Administration, Mohaghegh Ardabili University, Ardabil, Iran
2 Master of Business Management, Faculty of Management, Economics and Accounting, Payam Noor University, Tehran, Iran
چکیده [English]

This research examines the impact of structure and cultural awareness on strategic performance with the mediating role of competitive intelligence. Research is an applied purpose and in terms of how descriptive information is collected. Research data is collected through the five -choice Likert questions in the research questionnaire. The research society is used by Sepah Khorramabad Bank of Cochran for a limited community, with the total statistical population of over 1500 to calculate the sample size required for research using Cochran formula at a confidence level of 5 % to 306 people. The sample studied was collected in an accessible method. Research results showed that bank structure variables on strategic performance with the mediating role of planning (0.405) cultural awareness on strategic performance with the mediating role of planning (0.360) On strategic performance with the mediating role of analysis and study (0.421) cultural awareness on strategic performance with the mediating role of analysis and analysis (0.081) Analysis (0.924) Cultural awareness on strategic performance (0.080 ) Bank Structure on Strategic Performance with Communication Mediation Role (0.429) Cultural Consciousness on Strategic Performance with Communication Mediation (0.130) Bank Structure on Planning (0.405) Cultural Awareness on Planning (0.359) Structure Bank on Analysis and Review (0.177) Cultural Awareness on Analysis and Review (0.226) Bank Structure on Information Collection (0.149) Cultural Awareness on Information Collection (0.099) Bank Structure on Communication (566/ 0) Cultural awareness on communication (0.171) Planning on Strategic Performance (0.541) Analysis of Strategic Performance (0.357) Information Collect Information on Strategic Performance (0.804) Communication on Strategic Performance (758/ 0) in sh Tehran Bank of Tehran has a significant impact.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bank Structure
  • Cultural Awareness
  • Competitive Intelligence
  • Analysis and Review
  • Intelligence
  • Information Collection