بررسی تاثیر دلبستگی مکان، تبلیغ مکان و انگیزه بر قصد بازدید با نقش تعدیلی قدرت تخیل(مورد مطالعه: گردشگران مجتمع گردشگری سیاحتی علیصدر همدان)

نوع مقاله : استخراج از پایان نامه کارشناسی ارشد

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، ، تهران، ایران

2 دکتری مدیریت بازرگانی و استاد مدعو دانشگاه اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

توسعه نظام­مند گردشگری و استفاده از قابلیت­های بسیار این بخش برای بهبود وضعیت کنونی گردشگری کشور، مستلزم به کار گیری برنامه­ریزی گردشگری است، تا باتوجه به حساسیت­های موجود و ظریفت جامعه و نیازهای گردشگران بتوان از قابلیت­های این صنعت در جهت پیشرفت و توسعه جامعه استفاده کرد. هدف این پژوهش بررسی تاثیر دلبستگی مکان، تبلیغ مکان و انگیزه بر قصد بازدید با نقش تعدیلی قدرت تخیل درگردشگران مجتمع گردشگری سیاحتی علیصدر همدان می‌باشد. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از حیث جمع‌آوری داده‌ها پژوهشی توصیفی است. برای تجزیه‌وتحلیل از روش مدلیابی معادلات ساختاری با نرم افزار پی.ال.اس استفاده ‌شده است. برای جمع‌آوری داده از ابزار پرسشنامه استفاده‌شده است. نتایج نشان داد که دلبستگی مکان، تبلیغ مکان و انگیزه بر قصد بازدید تاثیر معناداری دارند. و همچنین نتایج نشان داد قدرت تخیل بر تاثیر بین دلبستگی مکان ، تبلیغ مکان و انگیزه بر قصد بازدید تاثیر تعدیلگری معناداری دارد.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the Impact of Location Attachment, Promotion of Location and Motivation on Intention to Visit the Playing of Imagination (Study: Tourists of Alisadr Tourism Complex Hamadan)

نویسندگان [English]

  • amir mehdi safi nia 1
  • Mohsen Nikookar 2
1 Ph.D. student of Business Administration, Islamic Azad University, North Tehran Branch, Tehran, Iran
2 PhD in Business Administration and Visiting Professor at Isfahan University, Isfahan University of Technology, Isfahan, Iran
چکیده [English]

The systematic development of tourism and the use of many capabilities to improve the current tourism situation in the country requires the use of tourism planning, so that due to the existing sensitivity and subtlety of the community and the needs of tourists, the capabilities of this The industry used the development and development of society. The purpose of this study is to investigate the impact of location attachment, promote location and motivation on the intention to visit with the modest role of imagination in the Tourism Complex of Alisadr Tourism Complex in Hamadan. The present study is a descriptive research for the purpose of collecting data. The method of modeling structural equations with PSS software is used to analyze the analysis. The questionnaire tool has been used to collect data. The results showed that location attachment, location promotion and motivation had a significant impact on visiting intent. And the results also showed that the imagination on the impact of place attachment, the promotion of place and the motivation on the intention to visit had a significant effect.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Location attachment
  • motivation
  • place advertising
  • imagination power
  • tourist