بررسی تاثیر قابلیت های بازاریابی هوشمند پویا و سازگار بر عملکرد بازاریابی بین المللی با نقش تعدیلگر شدت رقابت(مورد مطالعه: صنایع غذایی سحر همدان)

نویسندگان

1 استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد ، گروه مدیریت ، دانشگاه پیام نور ،تهران، ایران

چکیده

این تحقیق بررسی تاثیر قابلیت های بازاریابی پویا و سازگار بر عملکرد بازاریابی بین المللی با نقش تعدیلگر شدت رقابتی می باشد. تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر چگونگی گردآوری اطلاعات توصیفی و از شاخه پیمایشی می‌باشد. داده های تحقیق از طریق سوالات پنج گزینه ای لیکرت موجود در پرسشنامه تحقیق جمع آوری شده است. درپژوهش حاضر به منظورتجزیه وتحلیل داده‌های حاصل از پرسشنامه، متناسب با نیاز آماری از نرم‌افزار آماری SPSS.V24 و از نرم‌افزار معادلات ساختاری pls.V3 در قالب دو بخش آمارتوصیفی و استنباطی بصورت رگرسیون خطی و چندگانه استفاده گردیده است. جامعه­ی مورد پژوهش شامل تعداد کارکنان صنایع غذایی سحر همدان و از فرمول کوکران برای جامعه محدود استفاده می شود که کل جامعه آماری بالغ بر 550نفرمی باشد. جهت محاسبه حجم نمونه موردنیاز برای پژوهش با استفاده از فرمول کوکران در سطح اطمینان 5 درصد برابر با 226نفر بدست آمده است. نمونه مورد مطالعه به روش در دسترس جمع آوری شده است.نتایج پژوهش نشان داد که متغیرهای قابلیت های بازاریابی پویا(944/0) مدیریت ارتباط با مشتری(241/0) مدیریت توسعه محصول(166/0) مدیریت زنجیره تامین(952/0) قابلیت های بازاریابی سازگار(791/0) آموزش بازار هوشیار(121/0) آزمایش بازار تطبیقی(235/0) بازاریابی باز(720/0) در صنایع غذلیی سحر همدان تاثیر معنادار دارد  و همچنین قابلیت های بازاریابی پویا(229/0) مدیریت ارتباط با مشتری(073/0) مدیریت توسعه محصول(049/0) مدیریت زنجیره تامین(192/0) قابلیت های بازاریابی(068/0) آموزش بازار هوشیار (046/0) آزمایش بازار تطبیقی(014/0) بازاریابی باز(082/0) بر عملکرد بازار بین المللی با نقش تعدیلگر شدت رقابتی در صنایع غذایی سحر همدان تاثیر معنادار دارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Impact of dynamic and consistent marketing capabilities on international marketing performance with the role modal intensity of competition (Case Study: Sahar Hamadan Food Industry)

نویسندگان [English]

  • seyedeh maasoumeh Ghamkhari 1
  • tahereh azizi kadem 2
1 Assistant Professor, Department of Business Management, Payame Noor University, Tehran, Iran
2 Master's student, Department of Management, Payam Noor University, Tehran, Iran
چکیده [English]

This research examines the impact of dynamic and consistent marketing capabilities on international marketing performance with the role of competing intensity. The research is used in terms of purpose and how to collect descriptive information and from the branch. Research data is collected through the five -choice Likert questions in the research questionnaire. In the present study, the questionnaire has been used in line with the statistical requirement of the statistical software of SPSS.V24 and the PLS.V3 structural equation software used in the form of a linear and multiple regression sections. The research community, including the number of staff of Sahar Hamadan food industry and Cochran formula, is used for a limited community, with the total statistical population of more than 550. To calculate the sample size required for the study using Cochran formula at a reliability level of 5 %, 226 people were obtained. The studied sample was collected in a available method. Research results showed that dynamic marketing capabilities variables (0.944) Customer Relationship Management (0.241) Product Development Management (0.166) Supply Chain Management (952/ 0) Compatible Marketing Cab On (0.791) Alert Market Training (0.121) Adaptive Market Test (0.235) Open Marketing (0.720) in Sahar Hamadan Food Industries and Dynamic Marketing Cab At 229 /0) Customer Relationship Management (0.073) Product Development Management (0.049) Supply Chain Management (0.92) Marketing capabilities (0.068) Alert Market Training (0.046) Adaptive Market Test (014/ 0) Open marketing (0.082) has a significant impact on the performance of the international market with the role of competitive intensity in Sahar Hamadan food industry.

کلیدواژه‌ها [English]

  • dynamic marketing capabilities
  • Customer Relationship Management
  • Product Development Management
  • Supply Chain Management
  • Compatible Marketing Freakhes
  • Alert Market Training
  • Adaptive Market Test
  • Open Marketing