بررسی رابطه بین چرخه عمر و اجتناب از مالیات شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نویسندگان

1 عضوهیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد صحنه، گروه حسابداری، صحنه، ایران- عضو انجمن حسابرسی ایران- عضو انجمن حسابداری ایران- مدیر شرکت پیشگامان حسابداری امروله

2 مدرس دانشگاه آزاد اسلامی ،واحد نایین و حسابدار

3 کارشناس ارشد حسابداری, دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت حیدریه و مدیر مالی شرکت لاما الکترونیک

4 کارشناس ارشد حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کنگاور، گروه حسابداری، کنگاور، ایران

چکیده

در این پژوهش به بررسی رابطه بین چرخه عمر و اجتناب از مالیات شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. چرخه عمر شرکت به عنوان یکی از ملاک‌های اصلی انجام سرمایه‌گذاری یا عدم انجام سرمایه‌گذاری از سوی سرمایه‌گذاران جدید می‌باشد.این پژوهش از نظر نوع هدف کاربردی، و از نظر شیوه­ی انجام، از نوع پژوهش­های توصیفی است که در حوزه پژوهشهای اثباتی حسابداری به بررسی همبستگی بین متغیرها پرداخته است و از نظر مکانی سازمان بورس اوراق بهادار تهران می باشد. با استفاده از روش رگرسیونی چند متغیره و الگوهای اقتصاد سنجی انجام شده است. جامعه آماری پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از ابتدای سال 1391 تا پایان سال 1398 می باشد. تایج بدست آمده از تخمین الگوی پژوهش نیز بیانگر آن است که شرکت­هایی که در مرحله ظهور، افول و رکود هستند اقدام به اجتناب از مالیات کرده ( اجتناب از مالیات افزایش یافته) و شرکت­های که در مرحله رشد و بلوغ هستند اقدام به  اجتناب از مالیات نمی­کنند. همچنین نتایج پژوهش نشان می­دهد که اجتناب از مالیات در مرحله افول بیشتر از مرحله ظهور، مرحله ظهور بیشتر از رکود، مرحله رشد کمتر از رکود، و مرحله بلوغ کمتر از مرحله رشد بوده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the Relationship between Life Cycle and Avoiding Taxation of Companies Accepted in Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • yazdan rostami 1
  • elham sadat nia 2
  • mohsen ali akbari 3
  • navid naderi 4
1 Investigating the Relationship between Life Cycle and Avoiding Taxation of Companies Accepted in Tehran Stock Exchange
2 Teacher of Islamic Azad University, Nain Branch and Accountant
3 Master of Accounting, Islamic Azad University of Torbat Heydariyeh Branch and Financial Director of Lama Electronics Company
4 Master of Accounting, Islamic Azad University of Kangavar Branch, Accounting Department, Kangavar, Iran
چکیده [English]

In this study, the relationship between the life cycle and the taxation of companies listed in the Tehran Stock Exchange is discussed. The life cycle of the company is one of the main criteria for investing or not investing from new investors. It examines the correlation between variables and is located in Tehran Stock Exchange. Multi -variable regression and econometric patterns have been done. The statistical population of research is accepted by the Tehran Stock Exchange from the beginning of 2012 to the end of 1398. Tyed from the estimation of the research pattern also indicates that companies that are at the emergence, decline and stagnation phase have avoided taxation (avoided tax avoidance) and companies that are in the growth and maturity phase. Avoid taxes. The results of the study also show that tax avoidance in the decline was greater than the emergence stage, the emergence phase of the recession, the growth phase of the stagnation, and the puberty phase below the growth stage.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Company life cycle
  • tax avoidance
  • decline
  • stagnation
  • maturity
  • stock exchange