بررسی تاثیر حمایت اجتماعی بر قصد خرید مداوم با میانجی گری اعتماد به فروشندگان و اعتماد به برند(مورد مطالعه: مشتریان فروشگاه های افق کوروش شمال تهران)

نوع مقاله : استخراج از پایان نامه کارشناسی ارشد

نویسنده

کارشناسی ارشد ،مدیریت بازرگانی ، دانشگاه پیام نور مرکز تهران غرب

چکیده

این تحقیق بررسی تاثیر حمایت اجتماعی بر قصد خرید مداوم با میانجی گری اعتماد به فروشندگان و اعتماد به برند می باشد. روش به­کارگرفته شده در این تحقیق از نوع توصیفی- پیمایشی است. داده های تحقیق از طریق سوالات پنج گزینه ای لیکرت موجود در پرسشنامه تحقیق جمع آوری شده است. درپژوهش حاضر به منظورتجزیه وتحلیل داده‌های حاصل از پرسشنامه، متناسب با نیاز آماری از نرم‌افزار آماری SPSS.V24 و از نرم‌افزار معادلات ساختاری pls.V3 در قالب دو بخش آمارتوصیفی و استنباطی بصورت رگرسیون خطی و چندگانه استفاده گردیده است. جامعه آماری تحقیق جامعه آماری تحقیق کلیه مشتریان فروشگاه های افق کوروش شمال تهران می باشد. رای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده می­گردد. بدین ترتیب حجم نمونه 384 تن محاسبه گردید و نمونه گیری به روش تصادفی ساده انجام خواهد شد.نتایج پژوهش نشان داد که حمایت اجتماعی بر قصد خرید مداوم با میانجی گری (384/0) حمایت احساسی بر قصد خرید مداوم با میانجی گری (495/0) حمایت اطلاعاتی بر قصد خرید مداوم با میانجی گری (284/0) حمایت اجتماعی بر قصد خرید مداوم در میان مشتریان(491/0) اعتماد به فروشندگان بر اعتماد برند(658/0) حمایت اجتماعی بر اعتماد به فروشندگان(218/0) اعتماد برند بر قصد خرید مداوم(479/0)در میان مشتریان فروشگاه های افق کوروش شمال تهران، تاثیر معنادار دارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the Impact of Social Support on Continuous Purchase Intention to Mediate to Dealers and Brand Trust (Case Study: Customers of Cyrus Horizon Stores North Tehran)

نویسنده [English]

  • saber por jahan
Masters, Business Management, Payam Noor University in West Tehran
چکیده [English]

This study is to investigate the impact of social support on the intention of continuous purchase with the mediation of confidence in sellers and brand trust. The method used in this study is descriptive-survey. Research data is collected through the five -choice Likert questions in the research questionnaire. In the present study, the questionnaire has been used in line with the statistical requirement of the statistical software of SPSS.V24 and the PLS.V3 structural equation software used in the form of a linear and multiple regression sections. The statistical population of research is the statistical population of the research is all customers of the Horizon Stores of North Tehran. The sample size vote of Cochran formula is used. In this way, the sample size was 384 tons and the sampling will be performed in a simple random way. Research results showed that social support for continuous purchase intention with mediation (0.384) emotional support for continuous purchase intention with mediation (495/ 0) Information Support on Continuous Purchase Intention to Mediation (0.284) Social Support on Continuous Purchase Intention In Intention to Buy among Customers (0.491) Trust for Sellers on Brand Trust (0.658) Social Support for Sellers' Trust (218/ 0) Brand trust has a significant impact on continuous purchase (0.479) among customers of Cyrus Horizon Stores in northern Tehran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Support
  • Emotional Support
  • Information Support
  • Trust of Dealers
  • Brand Trust
  • Continuous Purchase