کاربرد پویایی شناسی سیستم در تصمیم گیری های مالی

نوع مقاله : استخراج از پایان نامه کارشناسی ارشد

نویسنده

دانشجوی کارشناسی ارشد، مدیریت کسب و کار، گروه مدیریت، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

چکیده

عملیات مالی و حسابداری یکی از فرآیندهای مهم در هر سازمان محسوب می شود که اثرگذاری خود را بر سایر بخش ها در قالب جریان های مالی و روابط علی و معلولی نشان می دهد. از این رو با تعریف فرآیندهای مالی در قالب روش پویایی شناسی سیستم، میتوان این فرآیندها را مدلسازی و بصورت پویا مورد تحلیل قر ار داد. روش پویایی شناسی سیستم با تعریف روابط علی و معلولی بین متغیرها، بدنبال درک جامع و نظام مند از عملکرد کل سیستم و شناخت ارتباط درونی بین اجزاء سیستم است. از طرفی، امروزه سرمایه گذاران برای انتخاب سرمایه گذاری، عوامل زیادی را مد نظر قرار می دهند. بر مبنای رویکردهای موجود، تصمیم گیری سرمایه گذاران تنها بر مبنای تجزیه و تحلیل های تکنیکی و عقلایی انجام نمی پذیرد. در این پژوهش محقق در جهت بررسی کاربرد پویایی شناسی سیستم در تصمیم گیری های مالی ابتدا با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و مرور تحقیقات پیشین به یک دسته بندی از این تاکتیک ها دست یافته است. در ادامه نیز به صورت مروری مباحث مربوط پویایی شناسی سیستم و تصمیم گیری های مالی بیان شده است. در انتها نیز با یک نتیجه گیری و پیشنهاداتی این پژوهش پایان یافته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Application Of System Dynamics In Financial Decisions

نویسنده [English]

  • fereshteh jalaie
Master student, Business Management, Department of Management, Payame Noor University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Financial operations and accounting is one of the most important processes in any organization that shows its impact on other sectors in the form of financial flows and causal relationships. Therefore, by defining financial processes in the form of system dynamics method, these processes can be modeled and dynamically analyzed. The system dynamics method, by defining the causal relationships between variables, seeks a comprehensive and systematic understanding of the performance of the whole system and the recognition of the internal relationship between the components of the system. On the other hand, investors today consider many factors when choosing an investment. Based on existing approaches, investors' decisions are not made solely on the basis of technical and rational analysis. In this research, in order to investigate the application of system dynamics in financial decisions, the researcher has first obtained a classification of these tactics by using library studies and reviewing previous research. The following is a review of system dynamics and financial decision making. In the end, this research has ended with a conclusion and suggestions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • System Dynamics
  • Financial Decision Making
  • Investment