بررسی الگوهای چهارچوب پاسخگویی با رویکرد توسعه بازار(مورد مطالعه : شرکتهای دولتی صنف صنعت پوشاک)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، اقتصاد و حسابداری، دانشگاه پیام‌نور، تهران، ایران.

چکیده

شکل گیری قراردادهای اجتماعی در چهره های رسمی و غیر رسمی، نشانه ای از تلاش افراد یک جامعه برای قرار دادن جامعه مدنی در مسیر توسعه می باشد.پس از تحلیل تحقیقات انجام شده در راستای ابعاد سنجش پاسخگویی اجتماعی (رفع ابهامات، مشارکت، ارزشیابی، خدمات مشتریان، خدمات مناسب و اجرای خدمات) به عنوان فاکتور های مشخص شده در راستای بهینه سازی مسیر توسعه شناسایی شده و مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است.در سال های اخیر یکی از مشکلات وارده بر کشور ایران، سقوط اقتصاد و کاهش رشد کارآفرینی و راه اندازی کسب و کار های نوپا بوده است، چرا که خیلی از کارآفرین های حاضر در ایران فاکتور رسوخ در بازار و توسعه ی بازار را در نظر نگرفته و هدف اصلی راه اندازی کسب و کار را درآمدزایی قرار داده اند. هدف از این تحقیق بررسی مشخصات و تعیین یک چارچوب مناسب در رابطه با پاسخگویی اجتماعی سازمان های بخش دولتی ایران مبتنی بر روش توسعه ی بازار است. چرا که با بهینه سازی چارچوب پاسخگویی و اصلاح اشتباهات موجود در سازمان ها می توان، سیستم سازماندهی شده تری برای پاسخگویی داشت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the patterns of accountability framework with market development approach (Case study: State-owned companies in the clothing industry)

نویسنده [English]

  • Maryam Tabari
Master student of Business Management, Department of Business Management, Faculty of Management, Economics and Accounting, Payam-e-Noor University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The formation of social contracts in formal and informal figures is a sign of the efforts of individuals in a society to put civil society on the path of development. Customer service, appropriate services and implementation of services have been identified and analyzed as identified factors in order to optimize the development path. In recent years, one of the problems in Iran is the collapse of the economy and reduced entrepreneurial growth. And it has been the start-up businesses, because many entrepreneurs in Iran have not considered the factor of market penetration and market development and have set the main goal of starting a business to generate income. The purpose of this study is to examine the characteristics and determine an appropriate framework for social accountability of Iranian public sector organizations based on market development methods. Because by optimizing the accountability framework and correcting the mistakes in organizations, we can have a more organized system for accountability.

کلیدواژه‌ها [English]

  • social contract
  • realism
  • national interests
  • development path