مروری بر ارائه خدمات پولی و مالی بانکها در بستر بانکداری سبز

نوع مقاله : استخراج از پایان نامه کارشناسی ارشد

نویسنده

دانشجوی کارشناسی ارشد ،پیام نور ، ایران

چکیده

امروزه به دلیل محدودیت سرمایه­های طبیعی، ضروری است میان میزان بهره­برداری از سرمایه­های محیط زیست با سرعت ترمیم و بازگشت آنها تناسب ایجاد گردد. بنابراین موضوعات و مفاهیمی مانند اقتصاد سبز و بانکداری سبز در دهه­های اخیر مورد توجه کشورها و سازمانهای منطقه­ای و بین المللی قرار گرفته است. و بانکها میتوانند با استفاده از پیاده­سازی بانکداری سبز در راه رسیدن به اهداف سیاستهای کل اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال سهیم و تاثیرگذار باشند.بانکداری سبز به طور رسمی با هدف حفظ سرمایه­های طبیعی، در کشورهای غربی شروع گردید و گسترش پیدا کرد. تصمیم اولیه این نوع بانکداری به حداقل رساندن کاربرد کاغذ در کارهای بانکی به دلیل نیاز به قطع درختان که سرمایه­های اصلی افزایش تولید اکسیژن و کاهش دی­اکسیدکربن هستند، می­باشد. بانکداری سبز بانکداری بدون کاغذ، بدون سوخت و بدون اتلاف وقت و انرژی است و چنانچه اولویت اصلی مصرف­کنندگان خدمات بانکی باشد، زمینه­ساز ایجاد توسعه پایدار در کشور خواهد گردید. در این مقاله به مرور مقالات و تحقیقات پیشین در زمینه بانکداری سبز و اهمیت و جایگاه آن پرداخته شده است 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating The Role Of Green Banking On Internet Services

نویسنده [English]

  • fariba ebrahimi
Master student, Payame Noor, Iran
چکیده [English]

Today, due to the limitations of natural capital, it is necessary to balance the rate of utilization of environmental capital with the speed of restoration and their return. Thus, issues and concepts such as green economy and green banking have been considered by countries and regional and international organizations in recent decades. And banks can contribute and influence by using the implementation of green banking to achieve the goals of the policies of the entire resistance economy, production and employment. Green banking was officially started and expanded in Western countries with the aim of preserving natural capital. The initial decision of this type of banking is to minimize the use of paper in banking due to the need to cut down trees, which are the main assets for increasing oxygen production and reducing carbon dioxide. Green banking is paperless banking, without fuel and without wasting time and energy, and if it is the main priority of consumers of banking services, it will pave the way for sustainable development in the country. This article reviews previous articles and research in the field of green banking and its importance and status.