حاکمیت شرکتی و نقش آن در بهبود کارآیی و اثر بخشی شرکت ها

نوع مقاله : استخراج از پایان نامه کارشناسی ارشد

نویسنده

دانشجوی کارشناسی ارشد، مدیریت کسب و کار، دانشگاه پیام نور،تهران، ایران

چکیده

حاکمیت شرکتی، قوانین، مقررات، ساختارها، فرآیندها، فرهنگها و سیستم هایی است که موجب دستیابی به هدفهای پاسخگویی، شفافیت، عدالت و رعایت حقوق ذینفعان می شود.حاکمیت شرکتی به یکی از جنبه های اصلی و پویای دنیای تجارت تبدیل شده و توجه به آن به طور چشمگیری رو به افزایش است. در سال های اخیر اوج رسوایی های مالی شرکتها به موضوع حاکمیت شرکتی اهمیت ویژه ای بخشیده است. یکی از عوامل اصلی بهبود کارآیی اقتصادی، نظام راهبری بنگاه یا همان حاکمیت شرکتی می باشد که در برگیرنده مجموعهای از روابط میان مدیریت شرکت، هئیت مدیره،سهامداران و سایر ذینفعان می باشد. نظام حاکمیت شرکتی ساختاری را فراهم می نماید که از طریق آن هدفهای بنگاه کنترل و ابزار دستابی به هدف ها و نظارت بر آنها تعیین می شود. این نظام انگیزه لازم برای تحقق اهداف بنگاه و سازمان را در مدیریت ایجاد می نماید و زمینه نظارت موثر را نیز فراهم می کند.بنابراین شرکتها منابع را با اثربخشی بیشتر به کار می گیرند.. بدین ترتیب که با کنترل شرکت توسط سهامداران عمده می توان ابزار کنترل حفظ منافع سهام داران را فراهم کرد و از این طریق نظارت بر عملکرد شرکت داشت. حاکمیت شرکتی پیش از هر چیز حیات بنگاه اقتصادی در درازمدت را هدف قرار داده و درصدد است تا از منافع سهامداران در مقابل مدیریت سازمان ها حفاظت نماید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Corporate Governance And Its Role In Improving The Efficiency And Effectiveness Of Companies

نویسنده [English]

  • Maryam Mansourpoor esfanabadi
Master student, business management, Payame Noor University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Corporate governance is the rules, regulations, structures, processes, cultures and systems that achieve the goals of accountability, transparency, justice and respect for the rights of stakeholders. Corporate governance has become one of the main and dynamic aspects of the business world. It is increasing dramatically. In recent years, the height of corporate financial scandals has given special importance to the issue of corporate governance. One of the main factors in improving economic efficiency is the corporate governance system or corporate governance, which includes a set of relationships between the company's management, board of directors, shareholders and other stakeholders. The corporate governance system provides a structure through which the goals of the control firm and the means of achieving and monitoring the goals are determined. This system creates the necessary motivation to achieve the goals of the firm and the organization in management and also provides the ground for effective supervision. Therefore, companies use resources more effectively. Thus, by controlling the company by major shareholders can be Provided control tools to protect shareholders' interests, thereby monitoring the company's performance. Corporate governance, above all, aims at the long-term life of the enterprise and seeks to protect the interests of shareholders against the management of organizations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • company
  • corporate governance
  • efficiency
  • effectiveness
  • board of directors
  • shareholder