مروری بر نقش سیستم آموزش ضمن خدمت بر ریزش پرسنل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی کارشناسی ارشد، مدیریت کسب و کار، دانشگاه پیام نور، واحد تهران غرب، تهران، ایران

چکیده

مهمترین دارایی هر سازمان، نیروی انسانی آن سازمان است. بنابراین آموزش و توانمندسازی نیروی انسانی جهت بقای سازمان و کسب مزیت های رقابتی در حوزه فعالیت سازمان از اهمیت ویژه ای برخوردار است. هدف از این تحقیق مرور نقش سیستم آموزش ضمن خدمت بر ریزش پرسنل شرکت پترودانیال طی سالهای 1395 تا 1400 میباشد. جامعه آماری در این تحقیق پرسنل واحد عملیات شرکت مذکور است و جهت گردآوری داده های مورد نیاز عمدتا از اطلاعات موجود در واحد منابع انسانی شرکت پترودانیال استفاده شده است. نتایج این تحقیق نشان دهنده تاثیر مثبت آموزشهای ضمن خدمت بر کاهش میزان ریزش ناخواسته پرسنل شرکت پترودانیال میباشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Review effect of on the job training on personnel attrition rate

نویسنده [English]

  • Dawood Taheri
MBA Student, Payam Noor University, West Tehran, Iran

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 19 آبان 1400
  • تاریخ دریافت: 18 آبان 1400
  • تاریخ بازنگری: 08 خرداد 1402
  • تاریخ پذیرش: 19 آبان 1400
  • تاریخ اولین انتشار: 19 آبان 1400