بررسی تاثیر اتحاد استراتژیک در ارتقای عملکرد شرکت ها

نوع مقاله : استخراج از پایان نامه کارشناسی ارشد

نویسنده

دانشجوی کارشناسی ارشد، مدیریت کسب و کار، دانشگاه پیام نور،تهران، ایران

چکیده

یکی از مباحث مورد توجه در مدیریت استراتژیک که منجر به ایجاد مسائل اساسی و ویژه ای در این علم شده اتحادهای استراتژیک است. هنگامی که شرکت ها از کمبود منابع بیشمار رنج می برند می توان اتحاد استراتژیک را به عنوان راه حلی اساسی جهت حل این بحران معرفی نمود. اتحاد استراتژیک یک راه حل مهم و پراهمیت و کاربردی در اقتصادها و شرکتها، على الخصوص شرکتهای کوچک و متوسط جهت ایجاد آینده ای تضمین شده و ایجاد منافع مالی و اقتصادی مشترک در جهت نیل به موفقیت است. در برخی مواقع از اتحاد استراتژیک به عنوان گسترش و توسعه دهنده کسب و کارها و کارآفرینی در اقتصاد یاد می شود. بر اساس نقش پراهمیت اتحادهای استراتژیک در موفقیت شرکتها و بنگاه ها در این پژوهش به بررسی همه جانبه نقش اتحادهای استراتژیک در ارتقای عملکرد شرکت ها بر اساس مقالات و تحقیقات صورت گرفته به صورت توصیفی و مروری پرداخته شد. نتایج حاصل از بررسی های مروری در این تحقیق مشخص کرد که اتحاد استراتژیک عامل بسیار مهمی در ارتقای عملکرد شرکت هاست. به طور کلی اکثر پژوهش های صورت گرفته در ادبیات تحقیق بیان می کنند که اتحادهای استراتژیک تأثیر مثبت و معناداری بر عملکرد شرکت ها دارد. به طور کلی می توان ادعا کرد که اتحادهای استراتژیک عامل بسیار مهمی در موفقیت و پیشرفت شرکتها است زیرا با تجمیع منابع و امکانات محدود، موجبات بهبود منافع و توسعه کسب و کار را فراهم می آورد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the impact of strategic alliance on improving the performance of companies

نویسنده [English]

  • Maryam Mansourpoor esfanabadi
Master student, business management, Payame Noor University, Tehran, Iran
چکیده [English]

One of the topics of interest in strategic management that has led to the creation of fundamental and special issues in this science is strategic alliances. When companies suffer from a lack of resources, strategic alliances can be introduced as a fundamental solution to this crisis. Strategic alliance is an important and important and practical solution in economies and companies, especially small and medium enterprises, to create a guaranteed future and to create common financial and economic benefits in order to achieve success. Strategic alliance is sometimes referred to as the expansion and development of businesses and entrepreneurship in the economy. Based on the important role of strategic alliances in the success of companies and firms in this study, the role of strategic alliances in improving the performance of companies was comprehensively reviewed based on articles and research in a descriptive and review manner. The results of review studies in this study showed that strategic alliance is a very important factor in improving the performance of companies. In general, most of the researches in the research literature state that strategic alliances have a positive and significant effect on the performance of companies. In general, it can be argued that strategic alliances are a very important factor in the success and development of companies because by consolidating limited resources and facilities, it improves the benefits and business development.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Strategic alliance
  • performance enhancement
  • company performance
  • strategic management