بررسی تاثیر اعتماد بر نگرش به برچسب های انرژی لوازم خانگی با نقش تعدیلی درگیری شناختی و عاطفی) مشتریان لوازم خانگی امرسان(

نوع مقاله : استخراج از پایان نامه کارشناسی ارشد

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار (MBA)، دانشگاه مدیریت سمنان، سمنان. ایران

2 استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

این پژوهش به بررسی تاثیر اعتماد بر نگرش به برچسب های انرژی لوازم خانگی با نقش تعدیلی درگیری شناختی و عاطفی پرداخته شد. روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش توصیفی و استنباطی از آزمون تحلیل مدل معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار Spss و Pls بود، جامعه آماری پژوهش لوازم خانگی امرسان به تعداد نامحدود می­باشند. که به روش نمونه گیری تصادفی ساده و براساس فرمول کوکران تعداد 384  نفر به عنوان نمونه آماری پژوهش انتخاب شدند. و از پرسشنامه استاندارد استفاده شده است و داده­ها در دو سطح توصیفی و استنباطی مورد تجزیه وتحلیل واقع شدند. یافته­های حاصل از معادلات ساختاری نشان می­دهد که اعتماد بر نگرش به برچسب های انرژی در لوازم خانگی امرسان تاثیر معناداری دارد.  درگیری شناختی بر رابطه بین اعتماد بر نگرش به برچسب های انرژی در لوازم خانگی امرسان تاثیر تعدیلی معناداری دارد. درگیری عاطفی بر رابطه بین اعتماد بر نگرش به برچسب های انرژی در لوازم خانگی امرسان تاثیر تعدیلی معناداری دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the effect of trust on attitudes toward home appliance energy labels with a modifying role in cognitive and emotional involvement of Emersan home appliance customers

نویسندگان [English]

  • mohsen azizi 1
  • ali ghorbani 2
1 Master of Business Administration (MBA) student, Semnan University of Management, Semnan.iran
2 Assistant Professor, Department of Business Management, Payame Noor University, Tehran, Iran
چکیده [English]

This study investigated the effect of trust on attitudes toward home appliance energy labels with a modulating role in cognitive and emotional involvement. The research method used in this study was descriptive and inferential from the structural equation model analysis test using Spss and Pls software. The statistical population of Emerson home appliances research is unlimited. 384 people were selected as the statistical sample of the study by simple random sampling method based on Cochran's formula. A standard questionnaire was used and the data were analyzed at both descriptive and inferential levels. Findings from structural equations show that trust has a significant effect on attitudes toward energy labels in Emerson home appliances. Cognitive conflict has a significant adjusting effect on the relationship between trust and attitudes toward energy labels in Emerson home appliances. Emotional conflict has a significant moderating effect on the relationship between trust and attitudes toward energy labels in Emerson home appliances.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cognitive conflict
  • Emotional conflict
  • Attitude towards energy label
  • Trust in energy label