بررسی تاثیر هوش هیجانی و هوش معنوی بر رضایت شغلی و قصد گردش مالی(مورد مطالعه: اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان تهران)

نوع مقاله : استخراج از پایان نامه کارشناسی ارشد

نویسنده

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار (MBA)، دانشگاه آزاد واحد عجبشیر، عجبشیر. ایران

چکیده

این تحقیق با هدف بررسی تاثیر هوش هیجانی و هوش معنوی بر رضایت شغلی و قصد گردش مالی(مورد مطالعه: اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان تهران) انجام شده است. این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت، توصیفی-پیمایشی می باشد. داده های تحقیق از طریق سوالات پنج گزینه ای لیکرت موجود در پرسشنامه تحقیق جمع آوری شده است. در پژوهش حاضر به منظور تجزیه و تحلیل داده­های حاصل از پرسشنامه، متناسب با نیاز آماری از نرم­افزار آماری SPSS و نرم­افزار PLS در قالب دو بخش آمار توصیفی و استنباطی استفاده گردیده است. جامعه آماری تحقیق کلیه کارکنان اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان تهران است که تعداد آن ها 730 نفر می باشد. برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده می­گردد. بدین ترتیب حجم نمونه 252 نفر محاسبه گردید. از آنجا که تمامی اعضای جامعه نمونه، کارکنان اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان تهران هستند، جامعه همگون (همگن) به شمار می­رود و نمونه گیری به روش تصادفی ساده انجام خواهد شد.نتایج پژوهش نشان داد که هوش هیجانی بر رضایت شغلی(391/0) در کارکنان اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان تهران تاثیر معناداری دارد. هوش هیجانی بر قصد گردش مالی(570/0) در کارکنان اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان تهران تاثیر معناداری دارد. هوش معنوی بر رضایت شغلی(622/0) در کارکنان اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان تهران تاثیر معناداری دارد. هوش معنوی بر قصد گردش مالی(356/0) در کارکنان اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان تهران تاثیر معناداری دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the effect of emotional intelligence and spiritual intelligence on job satisfaction and turnover intention (Case study: General Department of Economic Affairs and Finance of Tehran Province

نویسنده [English]

  • mohammad hassan ghaderzadeh
Master of Business Administration (MBA) students, Ajabshir Azad University, Ajabshir. iran
چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the effect of emotional intelligence and spiritual intelligence on job satisfaction and turnover intention (Case study: General Directorate of Economic Affairs and Finance of Tehran Province). This research is applied in terms of purpose and descriptive-survey in terms of nature. Research data were collected through Likert five-choice questions in the research questionnaire. In the present study, in order to analyze the data obtained from the questionnaire, SPSS statistical software and PLS software in the form of two parts of descriptive and inferential statistics have been used according to the statistical needs. The statistical population of the study is all employees of the General Department of Economic Affairs and Finance of Tehran Province, whose number is 730 people. The Cochran's formula is used to determine the sample size. Thus, the sample size of 252 people was calculated. Since all members of the sample community are employees of the General Department of Economic Affairs and Finance of Tehran Province, the community is considered homogeneous and sampling will be done by simple random method. The results showed that emotional intelligence has a significant effect on job satisfaction (0.391) in the staff of the General Department of Economic Affairs and Finance of Tehran Province. Emotional intelligence has a significant effect on turnover intention (0.570) in the staff of the General Department of Economic Affairs and Finance of Tehran Province. Spiritual intelligence has a significant effect on job satisfaction (0.622) in the staff of the General Department of Economic Affairs and Finance of Tehran Province. Spiritual intelligence has a significant effect on turnover intention (0.356) in the staff of the General Department of Economic Affairs and Finance of Tehran Province.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Emotional intelligence
  • Spiritual intelligence
  • Job satisfaction
  • Turnover intention