بررسی تاثیر انعطاف پذیری معماری پلتفرم بر عملکرد رقابتی، با میانجی گری قابلیت خرید ، مدیریت کانال و خدمات آنلاین و تعدیلگری تعامل تامین کننده ، توزیع کننده و مشتری(مورد مطالعه: شرکت دیجی کالا)

نوع مقاله : استخراج از پایان نامه کارشناسی ارشد

نویسنده

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه پیام نورتهران. ایران

چکیده

این تحقیق با هدف بررسی تاثیر انعطاف پذیری معماری پلتفرم بر عملکرد رقابتی، با میانجی گری قابلیت خرید ، مدیریت کانال و خدمات آنلاین و تعدیلگری تعامل تامین کننده ، توزیع کننده و مشتری (مورد مطالعه: شرکت دیجی کالا) انجام شده است. این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت، توصیفی-پیمایشی می باشد.درپژوهش حاضر به منظورتجزیه وتحلیل داده‌های حاصل از پرسشنامه، متناسب با نیاز آماری از نرم‌افزار آماری SPSS و از نرم‌افزار معادلات ساختاریpls در قالب دو بخش آمارتوصیفی و استنباطی بصورت رگرسیون خطی و چندگانه استفاده گردیده است . جامعه آماری این تحقیق را کارکنان ستادی شرکت اینترنتی دیجی کالا به تعداد 800 نفر تشکیل می دهند. روش نمونه گیری بکار برده شده در این پژوهش از نوع تصادفی ساده می‌باشد.بر اساس فرمول کوکران در سطح اطمینان 95% ، تعداد 261نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شده اند.نتایج پژوهش نشان داد که انعطاف پذیری معماری پلتفرم از طریق نقش میانجی قابلیت خرید آنلاین بر عملکرد رقابتی(169/0) تأثیر معنادار دارند. انعطاف پذیری معماری پلتفرم از طریق نقش میانجی قابلیت مدیریت کانال آنلاین بر عملکرد رقابتی(083/0) تأثیر معنادار دارد. انعطاف پذیری معماری پلتفرم از طریق نقش میانجی قابلیت خدمات بر عملکرد رقابتی(289/0) تاثیر معناداری دارد. تعامل تأمین کننده تأثیر انعطاف پذیری معماری پلتفرم را بر قابلیت خرید آنلاین(352/0) تعدیل می کند . تعامل توزیع  کننده تأثیر انعطاف پذیری معماری پلتفرم را بر قابلیت مدیریت کانال آنلاین(307/0) تعدیل می کند. تعامل مشتری  تأثیر انعطاف پذیری معماری پلتفرم را بر قابلیت خدمات  آنلاین(109/0) تعدیل می کند. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the Impact of Platform Architecture Flexibility on Competitive Performance, Mediated by Purchasing Capability, Channel Management and Online Services, and Modifying Supplier, Distributor, and Customer Interaction (Case Study: Digi Kala Company)

نویسنده [English]

  • seyyed hamed mortazavi moghari
Master student of business management, Payame North University of Tehran. Tehran ,iran
چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the effect of platform architecture flexibility on competitive performance, with mediation of purchasing power, channel management and online services and modulation of supplier, distributor and customer interaction (Case study: Digi Kala Company). This research is applied in terms of purpose and descriptive-survey in terms of nature. Research data were collected through Likert five-choice questions in the research questionnaire. In the present study, in order to analyze the data obtained from the questionnaire, SPSS statistical software and structural equation software pls in the form of two parts of descriptive and inferential statistics as linear and multiple regression have been used in accordance with the statistical needs. The statistical population of this research consists of the staff of the online company Digi Kala, numbering 800 people. The sampling method used in this study is simple random. Based on Cochran's formula at 95% confidence level, 261 people have been selected as a statistical sample. The results showed that the flexibility of platform architecture through the mediating role of online shopping ability have a significant effect on competitive performance (0.169). The flexibility of the platform architecture through the mediating role of online channel management capability has a significant effect on competitive performance (0.083). The flexibility of the platform architecture through the mediating role of service capability has a significant effect on competitive performance (0.289). Supplier interaction moderates the effect of platform architecture flexibility on online shopping capability (0.352). Distributor interaction moderates the effect of platform architecture flexibility on online channel management capability (0.307). Customer interaction moderates the effect of platform architecture flexibility on online service capability (0.109).

کلیدواژه‌ها [English]

  • platform architecture flexibility
  • competitive performance
  • online shopping capability
  • online channel management
  • online services
  • supplier interaction
  • distributor