شناسایی و رتبه بندی مؤلفه های تأثیرگذار بر توانمندسازی روانشناختی نیروی انسانی استارتاپ‌ها در مواجهه با ریسک‌های نوظهور ناشی از بیماری کووید-19

نوع مقاله : استخراج از پایان نامه کارشناسی ارشد

نویسندگان

1 استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار (MBA)، دانشگاه پیام نورتهران. ایران

چکیده

هدف از انجام این تحقیق، شناسایی و رتبه بندی مؤلفه های تأثیرگذار بر توانمندسازی روانشناختی نیروی انسانی استارتاپ‌ها در مواجهه با ریسک‌های نوظهور ناشی از بیماری کووید-19، بود. از روش اکتشافی- پیمایشی برای انجام این تحقیق استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل کلیه کارکنان استارتاپ‌های فعال در مراکز رشد علم و فناوری دانشگاههای تهران به تعداد نامحدود بودند که بر اساس فرمول کوکران، حجم نمونه لازم 385 نفر تعیین شدند. برای بررسی متغیر های تحقیق از ابزار پرسشنامه استفاده شد که دارای 45 سوال است. پایایی پرسش نامه ها به وسیله ضریب آلفای کرونباخ تایید شد، روایی محتوایی پرسش نامه ها توسط جمعی از خبرگان دانشگاهی و روایی سازه آنها توسط تحلیل عاملی تاییدی مورد تایید قرار گرفت. از روش های آمار استنباطی از قبیل آزمون کولموگروف اسمیرنوف برای اطمینان از نرمال بودن داده ها، تحلیل عاملی تاییدی، آزمون تی و آزمون فریدمن به کمک نرم افزار اس پی اس اس و لیزرل جهت آزمون فرضیه ها استفاده شده است. مهمترین یافته های تحقیق نشان داد که؛ مؤلفه های عوامل سازمانی، عوامل مدیریتی، عوامل فردی به ترتیب رتبه، از مؤلفه های تأثیرگذار بر توانمندسازی روانشناختی نیروی انسانی استارتاپ‌ها در مواجهه با ریسک‌های نوظهور ناشی از بیماری کووید-19 هستند.

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Identify and rank the components affecting the psychological empowerment of startups in the face of emerging risks of Covid-19 disease

نویسندگان [English]

  • seyedeh maasoumeh Ghamkhari 1
  • parisa Fathollahzadeh Ramezani 2
1 Assistant Professor, Department of Business Management, Payame Noor University, Tehran, Iran
2 Student Master of business Managment (MBA) , Payame Noor University (PNU) .Tehran,Iran
چکیده [English]

The purpose of this study was to identify and rank the components affecting the psychological empowerment of startups in the face of emerging risks of Covid-19 disease. A descriptive-comparative method has been used to conduct this research. The statistical population of the present study included all employees of startups active in the science and technology development centers of Tehran universities in an unlimited number that based on Cochran's formula, the required sample size was determined to be 385 people. A questionnaire with 45 questions was used to examine the research variables. The reliability of the questionnaires was confirmed by Cronbach's alpha coefficient, the content validity of the questionnaires was confirmed by a group of university professors and their construct validity was confirmed by confirmatory factor analysis. Inferential statistical methods such as Kolmogorov-Smirnov test were used to ensure the normality of the data, confirmatory factor analysis, t-test and Friedman test using SPSS and LISREL software to test the hypotheses. The most important research findings showed that; Components of organizational factors, managerial factors, individual factors in order of rank, are the components affecting the psychological empowerment of startups in the face of emerging risks of Covid-19 disease.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Psychological Empowerment of Manpower
  • Startups
  • Emerging Risks
  • Covid-19 Disease