بررسی نقش واسطه ای وفاداری مشتری و قابلیت های فناوری اطلاعات در رابطه بین فرهنگ سازمانی و عملکرد سازمانی (مطالعه موردی: شرکت نان قدس رضوی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکتری مدیریت صنعتی، گروه مدیریت، دانشگاه یزد، ایران

چکیده

هدف تحقیق حاضر، بررسی نقش واسطه ای وفاداری مشتری در رابطه بین فرهنگ سازمانی و عملکرد سازمانی در شرکت نان قدس رضوی است. پژوهش حاضر در طبقه بندی انواع روش های تحقیق، از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده ها، توصیفی و از نوع  پیمایشی بوده و داده ها به شکل میدانی گردآوری شد. جامعه آماری تحقیق شامل مشتریان برای قسمت وقاداری مشتری و کلیه مدیران، شرکت نان قدس رضوی کارکنان برای سایر سازه ها می باشد. روش نمونه‏گیری در تحقیق حاضر از نوع تصادفی با استفاده از فرمول کوکران بود که شامل 384 نفر از مشتریان و 192 نفر از کارکنان می باشد. در تحقیق حاضر از یک پرسشنامه محقق ساخته جهت جمع آوری اطلاعات استفاده شد. روایی محتوایی پرسش نامه از طریق نظر سنجی از خبرگان تایید شد. برای تعیین روایی و پایایی، شاخص های AVE، ضریب آلفای کرونباخ و GOF  با استفاده از نرم افزار SMART-PLS محاسبه شد که همگی در رنج مورد قبول قرار داشتند. برای بررسی و پاسخگویی به پرسش های پژوهش داده‌های گردآوری شده از مدل معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد وفاداری مشتری و قابلیت­های فناوری اطلاعات در رابطه بین فرهنگ سازمانی و عملکرد سازمانی نقش میانجی دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the mediating role of customer loyalty and information technology capabilities in the relationship between organizational culture and organizational performance (Case study: Quds Razavi Bread Company)

نویسنده [English]

  • Ramuna MirhajianMoghadam
PhD in Industrial Management, Department of Management, Yazd University, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study is to investigate the mediating role of customer loyalty in the relationship between organizational culture and organizational performance in Quds Razavi Bread Company. The present study in the classification of various research methods, in terms of applied purpose and in terms of data collection, is descriptive and survey type and the data were collected in the field. The statistical population of the research includes customers for the customer capacity department and all managers, Nan Ghods Razavi Company employees for other structures. The sampling method in the present study was random using Cochran's formula which includes 384 customers and 192 employees. In the present study, a researcher-made questionnaire was used to collect information. The content validity of the questionnaire was confirmed through a survey of experts. To determine validity and reliability, AVE indices, Cronbach's alpha coefficient and GOF were calculated using SMART-PLS software, all of which were acceptable in the range. Structural equation model was used to review and answer the research questions of the collected data. The results showed that customer loyalty and IT capabilities play a mediating role in the relationship between organizational culture and organizational performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Customer loyalty
  • IT capabilities
  • organizational culture
  • organizational performance
  • structural equation modeling