بررسی تاثیر مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت و کیفیت خدمات بر تصویر برند با نقش میانجی رضایت مشتری(مورد مطالعه: فروشگاه پوشاک ارشید در شهر تهران)

نوع مقاله : استخراج از پایان نامه کارشناسی ارشد

نویسنده

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، اقتصاد و حسابداری، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

چکیده

هدف این پژوهش  بررسی نقش میانجی رضایت مشتری در تأثیر مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت و کیفیت خدمات بر تصویر برند (مورد مطالعه: فروشگاه پوشاک ارشید در شهر تهران) می‌باشد. جامعة آماری این پژوهش مشتریان پوشاک ارشید در شهر تهران می‌باشد روش نمونه‌‎گیری تصادفی ساده است که براساس فرمول کوکران تعداد 384 نفر مشخص شده است.نتایج نشان داد که مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت(CSR) بر تصویر برند با نقش میانجی رضایت مشتری در بین مشتریان پوشاک ارشید، تاثیر معناداری دارد، کیفیت خدمات بر تصویر برند با نقش میانجی رضایت مشتری در بین مشتریان پوشاک ارشید،  تأثیر معناداری دارد، رضایت مشتری بر تصویر برند در بین مشتریان پوشاک ارشید، تاثیر معناداری دارد، مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت(CSR) بر تصویر برند در بین مشتریان پوشاک ارشید،  تأثیر معناداری دارد،کیفیت خدمات بر تصویر برند در بین مشتریان پوشاک ارشید، تأثیر معناداری دارد، کیفیت خدمات بر رضایت مشتری در بین مشتریان پوشاک ارشید،  تاثیر معناداری دارد و مسئولیت‌پذیری اجتماعی شرکت(CSR) بر رضایت مشتری در بین مشتریان پوشاک ارشید،  تاثیر معناداری دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the effect of corporate social responsibility and service quality on brand image with the mediating role of customer satisfaction (Case study: Arshid clothing store in Tehran)

نویسنده [English]

  • yasin kobari
Master of Business Administration, Faculty of Management, Economics and Accounting, Payame Noor University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The purpose of this study is to investigate the mediating role of customer satisfaction in the impact of corporate social responsibility and service quality on brand image (Case study: Arshid Clothing Store in Tehran). The statistical population of this study is Arshid clothing customers in Tehran, the sample size with a confidence level of 0.95, based on the Cochran's formula of 384 people has been determined. Due to the survey nature of the research, a questionnaire was used to collect data. In this study, customer satisfaction in the role of mediator, corporate social responsibility and service quality in the role of independent variable and brand image in the role of dependent variable.The results showed that corporate social responsibility (CSR) has a significant effect on brand image with a mediating role of customer satisfaction among Arshid clothing customers. Quality of service has a significant effect on brand image with a mediating role of customer satisfaction among Arshid clothing customers. Customer has a significant effect on brand image among Arshid clothing customers, corporate social responsibility (CSR) has a significant effect on brand image among Arshid clothing customers. The quality of service has a significant effect on the brand image among Arshid clothing customers, the quality of service has a significant effect on customer satisfaction among Arshid clothing customers, and the company's social responsibility (CSR) has a significant effect on customer satisfaction among Arshid clothing customers
.

کلیدواژه‌ها [English]

  • corporate social responsibility
  • service quality
  • customer satisfaction